Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Учхан-мучханлагъа (НЛО, UFO) ийнанамысыз? » Ответить

Учхан-мучханлагъа (НЛО, UFO) ийнанамысыз?

Abrek: Сёзлюклеге къарайма да UFO (НЛО) деген сёзню кёчюрюча къарачай тилге, джукъ табмайма ( )... UFO(НЛО) сёзге: Билинмеген Учуучу Объект-деик. Къысхасы бла БУО Аланы ичинде учхан джанлагъа Башхапланетлиле -деик Къалай байды тилибиз аланла

Ответов - 58, стр: 1 2 All

Abrek: tinibek Сен аллай зат кергенмисе ёмюрюнгде?

tinibek: Abrek Да мени есги аурууму къозгаб къойдунгь да ДЖаш заманымда аланы юсюнден кёб китаб окъуганма алай кеслерини кёрмесем да

Abrek: tinibek мен кесими кёзлерим бла 2 кере кёргенме алан... Менден да къалыб анам бла атам да кергендиле... Не дерге боллукъду аннга? Керти тюлдю деген адамланыф керсем, табсыз болама, мен кесим керюб ол учхан-мучхан затланы... Адамла джашай эселе, бизнича да бир джанла джашай болурла да анда кекде??? Сыйлы Къуранда къалай джазылады: "Аллахха тебрик этейик, дунияланы этгеничю". Орус тилден кёчюрдм бу сезлени... Сиз анга къарагъыз: "дунияны"-демейди, "дунияланы" -дейди


tinibek: Abrek Кертисе! Ма менда сыйлы курандан бир айет салайым сура-Ачыучу 1-Махтаула барды да дуныйаланы иеси- деб башланады Андан сорада кёбдюле аллай айатла Сыйлы Аллах аламланы Рабби дегенлей турады кесине Ангь шек джокъду.Кёкге къарангьы кечеде къараган адам''Бизни дуныйадан башха дуныйа джокъду ''дерге къалай базынныкъды кесине Барысына да хоу.ДЖанньыз мени сагьышым ем джуукъ джулдуз бизге тёрт милйар ышык джыл-муну бизни тилге къалай теджейим билмйме- узакды Биз билген джолла была келаллыкъ тюйюлдюле Къалай келедиле сагьышынг къалайды?

Abrek: tinibek джазады: Къалай келедиле сагьышынг къалайды? Да мени сагъышымдан, ала "бир аз" бизден алгъаракъ кетген болурла джашауда... Биз сйз ючюн Кавказдан Америкагъа 12 сагъатха учаесек, аланы болумлары андан залимирек болур, ансы не дериксе ол учуб айланнган затлагъа? Адам да бир талай замандан алай учхан зат бир этерик болур... Сёз ючюн блай алыб къарасанг, джангыз 10-15 джылны мундан алгъа Mobile phone зат джокъ эди... Бу сагъатда уа, къаллай быр мадар этгенди адам кесине? Джерни эки къыйырында эки адам бири бирин керюб сёлешеди... Энтда быр 10-15 джыл ётсе сыйлы Аллах биледи не боллугъун. Мени сагъышым: къуран дунияла дей эсе, кесибиз да акъылыбыз бла айталмаз затла кёре эсек, биз джангыз болмазбыз..., бизден акъыллы джанла да болурла... Бизден акъыллыла эселе уа, бизден эсе мадарларыда залим болур бизден Онг джанымда сюйелген адам зугулладанды Ол дегенинг а уа неди?

tinibek: Abrek Тюрк тил была болумунгь къалайды Сорганым, мендеги метерйалланы ийерге боллук еди алай а Тюрк тилле джазылыбды бизни тилге кёчюрюрге текника сёзлени кёчюрюр чакълы къарачай тилге баталмайма. Зугуллары деб Тукъум барды click here

Abrek: tinibek джазады: Тюрк тил была болумунгь къалайды Тюрк тилни мен билмейме Зугуллары деб Тукъум барды англадым

Abrek: Энтда бир зат келтиреим Къурандан... Къуранда Мухаммад файгъамбарны (с.а.с.) Джентинчи кёкге учханы джазылады. Анда Къайсы эсе да бир файгъамбарны, мёлеклени кёргени джазылады... Анга уа не дейсиз? Сёз ючю бизни заманлада БУОла ( ) адамланы урлагъан хапарлары да чыгъады...

tinibek: Abrek Къалай байды тилибиз аланла УФО ланы юсюнден айтыр сёзюм кёбдю алай а бизни тилден айтырга текник сёзлеге билимим джетмейди Файганбарыбыз Мухаммад (сас) миниб кёкге чыкъганы ''БУРАКЪ'' деб джазылады Ол аны была къуруда кёкге чыгьыб къалмаганды ол аны была ''Къалуу-баладан ,къыйама кюнгье дери болган заманны барын да кёргенди Сыйлы къур'ан да алай джазады ОЛ быланы барында кёрюб ызына къайытханында джатхан орну сууумагьан еди дейди бийчеси. Кур'ан да джолда бара туруб башха файгьанбарлагьа тубегенди деб джукъ джазылмайды Ол чууутлуланы кошхан ётюрюклериди Ала алай айтханла -Ол кёкге бара туруб бизни файгьанбарыбыз МУСА гьа тюбегенди аны была бир ойум етиб Аллахну къатына андан еркинлик алыб алай джетгенди деб алдайдыла ''Бизни файгьанбарыбыз сизникинден сыйлыды'' дерге излейдиле

tinibek: Abrek мен кесими кёзлерим бла 2 кере кёргенме алан... Къаллайла кёргениньи де бир айт!

Abrek: tinibek айны мундан алгъа, Марий-эл деб республика барды Россияда, ары солургъа баргъан эдик къарачай джашла бла... Анда Яльчик деб кёл барды. Къысхасы бла анда джуууна келдик да, сора ингир ала, сагъат 9-10ла бола болур эдиле... Сора эшик аллында олтуруб тургъанлайыкъгъа бир орус кишичик чабыб барады. "къарагъыз, къарагъыз"-деб. Сора башыбызны ёрге кётюрсек быр тюрлю зат кёкде, биринчи бирда бир къызыуу учуб тебредида, андан сора аз сабырыракъ бола келиб тохтаб къалды... Алай тура тура туруб кёкде, тас болуб къалды къысха заманны ичине... Ол зат былай от бетлиге ушай эди. Сора аны ортасы бла быр 20 минут ётген болур эди, энтда бирни кёрдюм... Ол да къызыуу уча келиб тохтады да, андан сора тас болуб къалды. Эм сеири - тауш зат чыгъармай эдиле. Бырда тауушсуз затла... Адам мен билгеннге кере аллай техника чыгъармагъанды энтда, сора не болургъа боллукъду ол?

иллада: Abrek Керти ми кёргенсе? Мен гитчерек заманымда Носовны "Полет Незнайки на Луну" произведениясын окъуб, ийнаныргъа аз къалгъан эдим Артта кесиме: "Стоп, это же фантастика "-дедим. Ма алайды.

Abrek: иллада мен ол БУОланы( ) керген сагъатда: аракъы-маракъы, тютн-мютюн, ханс-манс, боза-моза, чагъыр-магъыр, пиво-миво, хенеси-менесилени ичмеген эдим. Абсолютно трезвый эдим. Чистой воды трезвый эдим. Крайней степени трезвый эдим

Нёня: Abrek пишет: мен ол БУОланы( ) керген сагъатда: аракъы-маракъы, тютн-мютюн, ханс-манс, боза-моза, чагъыр-магъыр, пиво-миво, хенеси-менесилени

Abrek:

Alan kmv: Abrek пишет: Сёзлюклеге къарайма да UFO (НЛО) деген сёзню кёчюрюча къарачай тилге, джукъ табмайма ( )... UFO(НЛО) сёзге: Билинмеген Учуучу Объект-деик. Къысхасы бла БУО Аланы ичинде учхан джанлагъа Башхапланетлиле -деик

Alan kmv: Abrek пишет: мен ол БУОланы( ) керген сагъатда: аракъы-маракъы, тютн-мютюн, ханс-манс, боза-моза, чагъыр-магъыр, пиво-миво, хенеси-менесилени ичмеген эдим. Абсолютно трезвый эдим. Чистой воды трезвый эдим. Крайней степени трезвый эдим Абрек ТОБА-ТОБА дегенмединг ?!

къарачайлы: Abrek силдейсе, джокъдула

Abrek: Alan kmv джазады: Абрек ТОБА-ТОБА дегенмединг Оллахи Тоба-Тобала эсимде тюл эдиле ол заманчыкъда. Ары мени алыб кетиб, неуязвимый бир этселе деб алай эди тилегим бла сагъышым къарачайлы джазады: Abrek силдейсе, джокъдула Ийнанмаймыса бразер ?

Alan kmv: Abrek пишет: Оллахи Тоба-Тобала эсимде тюл эдиле ол заманчыкъда. Ары мени алыб кетиб, неуязвимый бир этселе деб алай эди тилегим бла сагъышым

къарачайлы: Abrek огъай бразер, менда кёрген эдим бир кере танылмагъан учуучу объект, артда уа хоншубуз къатыны кёрмесин деб экинчи этаждан силдеген аракъы шыша болуб чыкъды

Abrek: къарачайлы Хошуну шишаларына азыракъ эс ие туругъуз

иллада: чамчыла бир джергеми джыйылгъансыз

mur: къарачайлы джазады: артда уа хоншубуз къатыны кёрмесин деб экинчи этаждан силдеген аракъы шыша болуб чыкъды не бек къоркъаэдида къатынындан .

къарачайлы: mur да къоркъмай къалай этерик эди, аныча эки бар эди, къолунда уа къарыуу он къатха кёб болур эди

mur: къарачайлы джазады: mur да къоркъмай къалай этерик эди, аныча эки бар эди, къолунда уа къарыуу он къатха кёб болур эди Да аныбла тюбешгенине сокъураныб тура болур джарлы

къарачайлы: mur бир заманда доярка эди, бир къолу бла толу фляганы алыб мешинагъа сала эди

mur: къарачайлы да бар кёреме къарыу тышырыуда. Да менида бир танышым (тышырыу) джаш заманында эки къолуна эки фляганы алыб къолларын айырмагъанлай флягаладан арбагъа салаэди дейэдиле. (Аллах джандетли этсин. Джарлы дуниясын ауштуруб кетгенди).

Abrek: mur тюзю - тиширыу деб джазылады, от слова тиши-самка.

mur: Abrekполная версия страницы