Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Чам хапарла » Ответить

Чам хапарла

иллада: Джамагъат, бу темагъа чам хапарла джазайыкъ кесибизни тилде.. кёргенлеригизни, эшиткенлеригизни, окъугъанларыгъызны эринмей джазсагъыз

Ответов - 7

иллада: Билемисе Ходжа бир элге баргъанында, Эл джашла Ходжаны эшегини дорбасын алыб, джашыргъандыла. Ходжа дорбасын соруб, излеб кюрешгенди, алай болгъанлыкъгъа табалмагъанды. Элни джыйыб: -Дорбаны табыгъыз, алай болмаса уа не этерими мен кесим билеме! – деб селешгенди. Бу сёзден саулай Эл къоркъгъанды, биягъы Ходжа бизге бир оюн этмесин деб, бары да джыйылыб излеб, дорбаны табыб келтиргендиле. Биреулен Ходжагъа соргъанды: -Ходжа, добаны табмасакъ, не этерик эдинг? -Юйюбюзде бир эски машок бар эди да, анны тигиб, дорба этерик эдим.

иллада: Мисирге барыр къарыуум джокъду. Биреулен келиб Ходжадан: -Меннга, Мисирге иергик эдим, бир къагъыт джазсанг а! – деб тилегенди. Ходжа: -Мисирге барыр къаруум джокъду!... -Ай юйюнге, Ходжа, мен сеннге Мисирге бар демейме бир къагъыт джаз деб тилейме! -Мени къагъытымы-хатымы анда окъуялыкъ Адам джокъду, джазгъанымы кесим барыб окъургъа керек боллукъма, анны ючюн айтама,-дегенди.

Горец: ЧУРУКЪЧУЛА Эртденли мен бир «кийим джуугъан автоматха» тюбеб келеме да, хех! Кимге айтханымы билдигизми? Чурукъчугъа айтама! Энтда да танымадыгъызмы? Бурун, бек бурун, бизни аталарыбызны заманларында, чурукъчу деб чарыкъ, чурукъ ишлеучю устагъа айтыла эди. Биз джаш заманлада да бар эдиле аллай устала… Энди уа? Энди уа не – чурукъчула джукъгъа да кетмегендиле: перестройка бла бирге бираз тюрленнген этгендиле ансы… Чурукъчу деб энди чурукъ тюбюнден къарагъан эркишиге айтылады… Бу чурукъчу къауум кеслери да бир кемсиз кёб болуб барадыла – былай бир силегей ауруу неда тонгуз грипп джайылгъанча. Тюнене биргенге ёсген, чабыб-джортуб айланнган, джашла бла не тюрлю хатагъа да къатыша келген хоншунга къарасанг… былай имбашчыкъларын, къанаты сыннган гугуруккуча, бираз энишге ийген кибик этиб, джангы къатынчыгъыны джырын джырлаб айланыр… Келир келмез ол джангы келинчикле да не бла алдайдыла быллай бир? Алгъын заманлада къайынларында джашагъан кюеулеге айыб этиле эди. Ходжа уа аллай примакланы, таб, ёлгенлеге къошуб огъуна санагъанды. Антсызды билген, бюгюнлюкде бу чурукъчу къауумну къайсылагъа къошаргъа билгенни да? Ёлгенлеге къошаса да, миллетим дерге киши къалмай кетеди! Саулада къоярлай да, айхай, сау джерлерин кёрмейме… Семиртгеннге санамагъыз – бир юлгю, бир юлгючюк келтирейим! Тюнене ингирде джашла бла къатыракъчыкъ сермеб ийдим да, иги ауурчукъ эдим. Базман-чазман тартырча тюл эди… бек ауур эдим! Эртден бла уа башым къысыб, Таутебгеннге барама… Тебмеген тау ол болгъа эди – хоншума айтама… Баратасыны башындан: «Таутебген!» -деб къычырсам, къатынчыгъы чартлаб чыгъыб: - А киши юйде джокъду… ишге кетгенди! – дейди. Къаллай ишни хапарын айтады, терезеден башы кёрюне тургъанлай! Кютю къозучукъча ары бугъунуб… Энди ма ол Таутебген да, ма ол чурукъчу да кесин бир неге санаб айланады! Пахмель башым болмаса, мен аннга да, аны ол чурукъ тюбге джыйыб айланнганнга да айта биллик эдим! Айхай, кёлюнгдегин ачыкъдан айтыб кетерик эсенг да, хурджунунгда къотур капегинг болмаса, не этериксе! Кёргеними кёзюм бла… къашым бла… имбашым бла… белим бла… сол аягъым бла билдириб, «Бери чыкъ!» деб кюрешдим. Бир да, бир да, кёз-къаш бермеди. Къайдан берлик эди – кёзю-къашы да къатыныны чурукъ тюбюнде эдиле сора! Ол алай къалсын – Унухха барама. Ол а арбазда тюрт-мюрт эте тура эди. Тюнене бирге эдик да, аны халы да менлей… бек буршу эди. - Унух, джарлы, ёлюб къаласа да, неди бу бет тюрсюнюнг да? Къайда бир джукъчукъ къурайыкъ да, адам сыпатха джыяйыкъ сени! – деб кёлюн алыргъа кюрешеме. Ол а не, телиден туура хапар дегенлей… - Эшта-эшта! Бу арт кёзюуде пахмель дегенни къоюб турама… Арбазда тюрт-мюрт эте, былай бир тер ургъунчу ишлесем, аязыб къалама, - деб, кёзюме тамам мыдах къарады. Не мыдахны айтаса – былай башын сыласам, зыр-р-р деб, джылаб къоярча эди! Пахмель этерге къатынындан къоркъгъандан, джарлы Унух кеси аджалы бла ойнай тура кёре эдим… Ингирде, хар не да эркин заманда, барысы да Къаракъушла эдиле! Толтуруб-толтуруб къуя эдиле! Энди уа пахмельге адам табылмагъанын кёремисе! Чурукъчуланы кёблюгюн андан да билсенг а! …Бир кере Джаммотха барама. Барсанг аллайгъа бар – пылесос бла кийиз-кюйюз сибире тура! Ол джарлы, пылесосуну тауушундан, киргеними эшителмей къалгъан болур эди: - Кюн сайын бир джангы техника чыгъарыб барадыла да! Мени уа билесе да, техниканы тамам сюйгеними! Къалай ишлегенин билирге деб алгъанем къолума… ансы… муну бла ишлеучю башхады… - деб, бек джуудурургъа кюрешген эди. Хо, иманы алай болсун! Техниаканы алай бек сюйюучю болса, ол эски тарантасына да бир къарар эди… танкача гюрюлдетиб айланмай! Кече элде чыракъ джанмагъан заманда да таныйбыз Джаммотну машинасын! Орамда атыб кетсенг да, адам кёзю къарамазлай бирди! «Техниканы сюйгенден!» Ой-ой-ой! Къатынчыгъы джангы ауур бола айланнган заманлада сууун-башын алса, Джаммотха тамам бюсюреу этиб туруучан эдим. Тиширыуун аяйды деб. Муну уа юйю къуруб тургъанын ким биле эди! Ол къатынчыгъыны къынгыр аякълары муну башына минмей, тюз… джерни башын бассала, былай къырылыб къаллыкъча… Ой юйюнг къурумазлыкъ, былай джерде даж-даж этгенликге не болады! Быланы аякълары, чурукълары да дуниядан бир башхамыды! Огъесе чурукъчула асыры кёбден, аякъ басар джер табылмаймыды? Къайдам… къайдам? Ма, кёрюрсюз, къатын тамбла базардан келе эсе, тёгерегиме къалай чабдырсам да! Ол бир джол келгенинде… джарым сагъатны юйде, бир эки сагъатны да… арбазда сюрюб айланнган эди ызымдан… къолунда да тылы таягъы бла. Хых! Аллайчыкълагъа тутдура келмегенбиз кесибизни! Ма, ол къызгъаным бла чыгъыб кетдим да, кече… тамам къарангы этиб келдим. Келгенде да алай табчыкъ келген эдим… къатынны чурукъ-мурукъларын кётюргенни къой эсегиз, кесимикилени да къалай сюйреб келгениме сейир этерча эди… Тюзю, алайчыгъы эсимде затда тюлдю… Бюгюн эртденнгиде уянсам а, къатын да джокъ, мен да джокъ! Ол – биягъы «Горячка» базарына кетгенди! Мен а… Сени джауунг да мени кёрсюн… Туура горячка да менме! Ол къачыб баргъан заманымда джукъгъамы урдум, огъесе юйге келген заманымда неге болсадамы илиндим, огъесе ол тылы таякъ юйге джетгенимде ызымданмы джетди – билмейме? Амма, бу мангылай… артыкъсыз да бу логъурасы… тамам къызады! Тамагъым а – барыб тохтагъан «горячкады», «горячка»! Бу чурукъчу къауумдан джукъ чыкъмазлыгъын ангылагъанымда, Ахмат джыгырама тартдым. Аны кемпири да бир сылтау этиб къоймасын деген акъылда, эшик-мешик да къакъмагъанлай, юйге «доб» деб кириб къалдым: - Баратагъызны аллай бир къакъгъанымда да, эшитмеймисиз? Тынчлыкъмыды деб, къайгъылы болуб келеме,- дедим сенчада кийимчикле джууа тургъан Ахматха. Ол джарлы, мени алай кёргениме асыры илгеннгенден, алгъы бурун эшик таба къачар акъыл алды. Юсюм бла иймезлигими ангылаб, къолларын юсюне сюртдю да, джунчуб, артха туракълады… Бу похмеллигим да къолдан кетерге тебрегенин туура тёппе тюклерим бла сезиб, Ахматны «дыгъысына» тиерге кюрешеме: - Ма, адам десенг, адам! Тиширыуну сыйын билген! Къолун сууукъ суугъа къой эсенг, сапын суугъа тийиртмеген! Биз адамбызмы сора… Бюгюнден ары, Ахмат, мен сени къалгъан джашлагъа юлгюге тутуб турлукъма… - Ай-я уа, не табсыз тутдунг! Шо, адам эсенг, адетин да этейим… бу сёзню кишиге ычхындырмазмыса?! – деб тиледи «кийим джуугъан автомат»! Автомат неди! Барыб тохтагъан пулемёт! Тюкенде нени айтсам, айтыр айтмаз, алай ала эди! Эки шыша… бир бишген тауукъ… бышлакъ-мышлакъ… суу-муу… Узун сёзню къысхасы, бюгюн тюкен бизге ишлей эди! Бу баш кибикни былай иги тюзетгенден сора, билемисиз, башыма не келгенди? Джашасынла чурукъчула! Ала сау болуб, мен похмельсиз къалмам! Чурукъчула кёб болсала… Аланы кёблюгюнден Джерде аякъ салыр джер болмаса… Тиширыула аллайланы башларына миниб, ма ол мийикликлеринден къараб, керти эркишилени да бир кёрюрле!


Горец: УСТАЛА Юйде олтуруб турмай, адам ичине къошула айлансанг, эшитмезинг, кёрмезинг джокъду. Шахардан элге баргъан автобусда экеуленни ушакъларына тынгылай келеме. Бири бирине айтады: - Таудан тюшген эки тууарым бар эди да, аш джетдирелмей, аланы томуруб, ачхачыкъларын да банкга салыб келеме… къозлауу игиди, дегендиле да… - Да мен да абадан джашны милициягъа салыб келеме… Ол ГАИ дегенлерине… - Хо-хо да, сен да таб джерге салгъанса… Алайыны къозлауу да банкдан аман тюлдю… Экисини ушакъларына къулакъ салыб келген хоншулары: - Андан эсе дохтурлукъгъа неда собесге салсанг а, - деб къошду. – ГАИ-де ёмюрю, къышы-джайы демей, джол джанын сакъларыкъды. Аны юсюне да, хар бир ётген да тохтаб бармайды – кими тамада, кими таныш, кими «крутой» болуб чыгъар... Ауруб келген а къайры юйюне ёлюге къачарыкъды! Ол къыстыргъан ачхачыгъын, апендиге джойгъандан эсе, джанын къалдырыр ючюн, неллей бир десенг да, кеси къолу бла тилеб берликди! – деди, кесини ол терен акъыллы оюмуна тышындан ышара. Кертисинде да, былай сагъыш этгенде, бек таб да айтады: ГАИ-ден, прокурордан, сюдден да дохтурну иши табды… Сау болуб кетсе – сау болду да кетди! Аперим, джарадынг! Ачхасын да ашадынг, дуния бла бир спас-бюсюреу да алдынг… Джарамай къалсанг да, не, ол бир дуниядан ызына къайтыб, ачхасынмы дауларыкъды! Не ары-бери десек да, биз, къарачайлыла, къалгъанлача, матух, тумакъ тюлбюз: къызларыбыз къызларындан игидиле, джашларыбыз джашларындан тиридиле. Эртденнгиде суу ызында олтуруб иче тургъанланы къайсысына да: «Эл неда район тамада, таб, министр огъуна да, болаллыкъмы эдинг?» деб сорсанг, эшта, къоркъуб, артха турлукъ болмаз. Былай бир айлыгъын-майлыгъын сорлукъ чыгъыб къалыргъа да болур… Алай а ол да «огъай» деб айтмаз. Аны не айтханы барды! Тюнене элде трактор бла биченчик ташыб айланнган, бюгюн эртденнгиде «газельде», адамла ташыргъа, рейсге чыгъыб бара эди. Баргъанда да алай бара эди… сюекни алыб къачхан кючюкча. Акъырын барса, башхала джетиб сыйырыб къоярыкъча! Тейри, гошаях биченни ташыгъан заманында уа, чёбюн тюшюрюб къоярма, деб къоркъгъандан, гаккылары болгъан хызен кибик да джюрюй эди! Энди уа, ол астановкалада сакълагъан «ачхачыкъламы» эсиртдиле огъесе башха джукъчукъму «ингисгегенди» да, Шумахерге «шумахер» болуб барады! Башхала къой, энди аны ГАИ сюрюб да джетмез! Джетелмезликлерин ангылай болурла да, ала да сюрюб кюрешмейдиле – аджалгъа кесин джетдирмей сау-эсен ингирге джетгени ючюн деб, бир кереге джыйыб къоядыла нохта бауларын… Не уа неси да болгъан совхозну бютеулей да оюб, урлаб, тюбю бла джокъ этген директорну энди бютеу республиканы эл мюлкюне министр этедиле, аннга болушхан зоотехникни да орунбасар этиб саладыла. Эшта, андагъыла кеслери чачалмагъан джерлеге эл-элден керти усталаны чакъыра болурла… Аннга да сейирсинмез эдинг, бухгалтерни президент, президентни да собес этиб салмасала… Не, бизни бухгалтерибиз, ол президент шиндикде бир олтуруб кёрмесе, собесден урларыкъ ачхачыгъын санай билмейми къаллыкъ эди… Бу устаз къауумну уа айтма да къой. Школда устаз болуб ишлемез ючюн, не тюрлю ишге да барлыкъдыла… Милицияда, район-шахар администрацияда, уллу Акъ юйде, культурада, спортда, минфинде, минтрансда, минздравда, собесде, токчулада, газчылада, суучулада… Барысында да олтурадыла устазла. Иги да дейсе! Устаз деген ол «уста» деген сёзден чыгъады. Былай… бир сюрмеден чыкъгъанча, хар неге да бирча усталадыла. Къарачай адам неге да устады. Къалгъанлача, тынгылаб, тумакълыкъ этиб къорякъ тюлдю. Кюйген итууну бир кере юч хырын буруб кёрген, компьютерни, телевизорну да ичлерине эркин узалады. Болгъа эди да, кёргюзюрча, ишлеген да этиб, кинескопну къыйырындан кесине да бир бычакълыкъ чыгъарлыкъды. Былай бир джугъунг ауруб, поликлиникагъа барсанг, дохтургъа кирирге кёзюуюнг джетгинчи… дарманынгы тынгылы табыб къояса. Ол сени бла алайда сирелгенле не тюрлю ауруугъа да устадыла. Кеслери онла бла джылланы ауругъанлары себебли, толу билиб айта болурла да, бирери бир деменгили дарман, бирер тюрлю лагъым теджеб, дохтур керекли да болмай къаласа. Бу халкъ консилиумгъа тышындан къарагъан адамны акъылына былай келирге да боллукъду: коридордагъыла – дохтурла бла ауругъанла эселе, эшта, кабинетде да кассир олтура болур, деб. Тюзю, башха адам билмесин, мен уллу хайырдама – ауруууму-дарманымы да тынгылы таныб, бу коридор консилиуумдан сора, кабинетде кассирге да кирмегенлей, акъырынчыкъ юйюме джанлаб кетиученме. Дин джаны бла уа, таб, араблыланы да узакъ озгъанбыз. Ол харипле къум тюзледен къараб не кёредиле! Адам ёлсе, аны ол дуниясы къалай болгъанын ала джангыз да кёрелмейдиле. Ол себебден болур, къуру кебинде алыб барадыла да, къумгъа кёмедиле да къоядыла… Биз а, тауладан, мийикледен къараб, кёрмегенибиз джокъ! Таб, дин бизден чыкъгъан болурму, дерим да келеди! Келин келтирген машинаны джасагъанча, уллу кюйюзге да чырмаб, джатхан джери тамам джумушакъ болсун деб, кебинликни ичи бла тёшекчигин, джастыкъчыгъын да салыб, алай асырайбыз. Асырагъанда да, тамам керти асырайбыз. Бери чыгъыб къалмасын дегенча, дуния бла бир бетон плитаны да юсюне тизиб… ол да азды дегеннге, эки метрлик мермер ташны да аны юсюне къуруб… Тели араблыла ол дуниягъа джолоучу болгъан адамларына бир джол азыкъ къурай да билмейдиле! Биз а, кёбню кёрген миллетбиз да, аллай затлагъа бек сакъбыз! Ол мында джетмей къалгъан юлюшюнден анда бир иги тояр деб, азыгъына бир 200-300 хызен къурайбыз…. Ол да аз болмасын деб, 3-чю кюнюнде да бир тууар… Бир 50 кюнден, энди эти бошалды дер заманнга, дагъы да бир тууар… джылына да аллай бир согъум... Бир-бирде алай акъылыма да бир келеди: бизни къарачай джашла анда да бир шашлычный-машлычный ачыб тура болурламы, деб. Джангыз бир джетдирмегенибиз – бу джюн чотну, къалай да болсун, унутуб къойгъанбыз: андагъы джамагъатны джюн керекле бла ким баджарады? Тели араблыла маулут эте да билмейдиле… къуру Файгъамбаргъа этиб къоядыла. Биз а, нени да билген, джити миллетбиз: хар бир къарачайлыгъа да толу сыйын бериб, маулутун да бек тынгылы этебиз. Бир отоуда эркишиле, бирси отоуда уа хаджи къатынла… хар отоуну кесини маулуту… кесини ашы-сууу… Къысхасыча айтханда, эки кампан – эки маулут… Къарачай дегенинг, залимди – къуру 50 джылны ичине, къараб къарагъынчы, маулутну бу дараджагъа джетдирелген эсек… акъылым алайды, энди талай джылдан а, ол эки отоу да бир-бирине къошулуб, бир-бирлерине эжиу эте, маулутларын да эки макъам бла акапелла халда созаллыкъдыла. Ол а, айб этмегиз, мийик искусстводу! Тели араблыла 50 джылгъа къой эсегиз, минг бла джарымгъа да джетелмегендиле аллай дараджагъа! Ол неди! Биз бу къалгъан тумакъ миллетледен башха затланы юслеринде да залимбиз! Ма энди бир айт, бир кюнде ненча сагъат барды? 24? 24 сагъат ол къалгъанланы сагъатлары блады алай! Иги къара, сёз ючюн, биз ким бла болса да тюбеширик болсакъ, къалай дейбиз? - Кел, кюн ортада тюбербиз, - дейбиз. Кюн орта уа, айыб этмегиз, 12 сагъатдан 2-ге дери барады. Аны ючюн болур, бу бизнес чотда башхала бизникиле бла чыртда тюбешелмейдиле… аланы сагъатлары терс барады. Тюз, «кюн орта» деб къоймай, былай «таблыгъынг бла, кюнорталагъа келе кел» десенг, а?! Ол а, айыб этмегиз, бизнича 12-ден 3-ге, 4-ге дери да барыргъа боллукъду да! Неда, джыйын ингир 7 сагъатха келликди деб белгилесек, 10-дан, 12-ден алгъа, сакълаб да кюрешме, киши келлик тюлдю! Бизни сагъатыбыз къалгъанланы сагъатларындан бир 2-3-4 сагъатха узунуракъды! Ол себебден, къарачай къартха паспорту бла 70-80 джыл болгъан эсе, аны керти джылы, къарачай сагъат бла, эм азында бир джюз, джюз джыйырмады! «Ёмюрюнг узакъ болсун!» деген къарачай алгъышны къайдан чыкъгъанын ангыладыгъызмы энди? Къалгъанланы сагъатлары къуру 60 минутду да, ала бюгюнлюкде 21-чи ёмюрде джашайдыла. Биз а… къайсы ёмюрдебиз? Аны тергеелген бармыды? Кертисин айтханда уа, адам туугъунчу неда ол ёлгенден сора заман деген зат болмайды. Бу джашау этген кесегибизге айтылады заман деб. Да, къарачайлыла, не заманнга дери бюсюреусюз этиб турлукъбуз кесибизни джашауубузну да, заманыбызны да? Не уа, ол кесини джашауун багъалата билмеген джыйын, бизни заманыбызны сыйлаб, ол биз сакълагъан 7 сагъатха къачан келиб башларыкъды? Ахырында уа барыгъызгъа да тилегим: Тюз сагъат бла тергелген ёмюрюгюз узакъ болсун!

къарачайлы: Горец джазады: коридордагъыла – дохтурла бла ауругъанла эселе, эшта, кабинетде да кассир олтура болур, деб. Тюзю, башха адам билмесин, мен уллу хайырдама – ауруууму-дарманымы да тынгылы таныб, бу коридор консилиуумдан сора, кабинетде кассирге да кирмегенлей, акъырынчыкъ юйюме джанлаб кетиученме. алай джарамайды, взносчукъну бюгюн мен джыяама

иллада: Горец, думаю, у Вас отлично получилось показать реальную жизнь сквозь призму юмора

всезнайка: Аман халек, машалла! Ма бусагъат элтиб Эльбрусоидге салама хапарларынгы, как хочешьполная версия страницы