Форум » Литература и Искусство | Адабият бла Санагъат » НЕДИ? НЕДИ? » Ответить

НЕДИ? НЕДИ?

Таукъан Марачы: Байрамукъланы Фатима. Миниатюрала НЕДИ? НЕДИ? Халкъ неси бла халкъды? Бизге "къарачайлыма" деб айтдыргъан неди? Къайсы шартладыла? Джаныбыз тагъылыб тургъан Къобан, Теберди, Джёгетей, Гум ёзенлеми, огъесе тёппелерин кёкге тиреб тургъан тауламы? Неди бизни "таулума!" деб ёхтемлендирген?! Тартыу согъулса, чыгъыб тебсерибиз келгеними? Орайда айтылса, эжиуге къошулмай къалалмагъаныбызмы? Айранны, нартюх гырджынны, джырнаны, бек эркелетиб ашагъаныбызмы? Неди бизни къарачайлы этген? Тилибиз? Адеб-намыс шартларыбыз? Бир-бирибизге: "Алан… " - деб сёлешгенибиз!? Биз, чилле джаулукъла да къысмагъан, миллет чепкенле да киймеген, буруннгулача, ийнар айта да билмеген, кийиз басаргъа, боза этерге да юренмеген къауум, нек къарайбыз ётген ёмюрлеге алай, неге эсе да тансыкъ болгъанча, нени эсе да андан бери кёчюрюрге излегенча?! Къаныбызда болур аны сылтауу. Ётген ёмюрде миллетни кёрмегени, чекмегени къалмагъанды. Ал джылындан башлаб, ахыр джылына дери сынаб къарасанг, халкъгъа къыйынлыкъ да, зауукълукъ да кеслерин унутдурмай, алмашыб келиб тургъандыла. Къууанчны "татыуун" да биледи джамагъат, джарсыу да кесин танытыр ючюн къалмагъанды. Ачлыкъ, токълукъ да хар таулу юйде болгъанды къонакъ. Игиликге ууланыб, иги шартларын сакъларгъа кюрешиб келген халкъ, джыйырма биринчи ёмюрге къуру миллет атын тюл, тилин, адеб-намыс шартларын, тин байлыгъын джюрегине сыйындырыб ётдюргенди. Ётген ёмюр къойгъан сынам, аманы игиси бла да, халибизде, джашаугъа къарауубузда, хар неге багъа бериуюбюзде кёб затыбызны тюрлендиргенди. Кёб таулу бюгюн тауларына сыйыныб джашагъанны кеслерине азгъа санайдыла, кёбле акъыллары-билимлери бла бютеудуния дараджагъа чыгъыб, атларын, халкъны атын да иги бла айтдырадыла… Арабызда ана тилибизни билмегенле да аз тюлдюле, адеб-намыс джорукъларыбызны эскиге санагъанла да тюбейдиле, миллет шартларыбызны джашау джолда артыкъ джюкге кёргенлеге да джолугъуучанбыз, тин байлыгъыбыз бар-джокъ эсе да истемегенле да бардыла. Алай болса да асламыбызны къаныбыз турады биягъынлай. Ол а, эски джырлагъа да, чилле джаулукълагъа да, ётген ёмюрлени башха ызларына да турады тансыкълай. Адеб-намыс урланнган джыйырма биринчи ёмюрню ал джылларында буруннгу къызны буюгъа билиуюн, намысына беклигин, ариулукъгъа табыныуун, къубулургъа ёчлюгюн оюуларында сакълагъан чилле джаулукъну тансыкъламай не этгин? Сейир тюлмюдю атанг-ананг, халкъынг эсинде сакълагъан зат, сени башынгдан да ётгенча болуб, джюрегинге ёмюрлюкге тюйрелиб къалгъаны…

Ответов - 44, стр: 1 2 All

Таукъан Марачы: ДЖЮРЕК ДЖЫЛЫУНУ КЪОРЛУГЪУ "Къорлукъ" бла "Тамызыкъ. Экиси эки огъурлу сёз... Бюгюннгюле аз хайырландыргъан, аз ангылагъан джарашыулу, джылы сёзле... Къысха айтылыб, терен магъананы тутхан дамлы сёзле... Керти тенглеча, деменгили сёзле. Къорлукъ бла Тамызыкъ. Унутула баргъаныгъызгъа, сизни бла тенг, мен да къыйналама. Сиз унутула баргъанча, тилибиз да джарлыракъ бола барады. Тилибиз джарлыракъ бола баргъанча, джюрек берекет да азая барады. Къорлукъ бла Тамызыкъ. Бусагъатдагъы хоншула: "Къорлукъчугъунг бармыды?" "Тамзыкъчыкъ керек эди",- деб бир-бири босагъасындан атламайдыла. Тамзыкъны, Къорлукъну да барыб тюкенден сатыб алырча амал этилгенди. Ол аламат амалды. Алай а хоншусуна от Тамызыкъ бере, таулу тиширыу джюрек джылыуундан да бере эди. Айран Къорлукъ, тылы Къорлукъ бере, юйюнде бар берекетинден да юлюш эте эди. Джюрек джылыу да, джан тылпыуча, ашхылыкъгъа талпыуча, тюкенде сатылмайдыла. Къорлукъ бла Тамызыкъ... Тилибизден, алай эсе, джашауубуздан сиз кете, унутула баргъаныгъызча, джюрек джылыуну Къорлугъу - сюймеклик да - аз болгъанды. Ол а къалай кёб, къалай бек керекди барыбызгъа да.

Таукъан Марачы: АППАНЫ ДЖЫР ЮЛЮШЮ Бизде джырлай билмеген джокъду. Ання тылы баса, джау чайкъай да сюйген джырларын акъыртынчыкъ джырлагъанлай турады. Аны ючюн болур, этген хычынлары бир татлыла боладыла. Къарт анам ингичге ауазчыгъы бла зикир айтыб турады. Аны бир джылы, джумшакъ къолчукълары барды. "Джашым, былай кел, тансыкъ болгъанма", - деб ол мени бир кюнде эки-юч кере, кесине чакъырыб, къучакълаучанды. Ол къартчыкъ болгъаны ючюн, дженгил тансыкъ болуб къалады. Тобукъларына башымы салыб олтурсам, башымы сылай келиб, джукълатыб къояды. Зикирлерими, джумшакъ къолчугъуму джукълатадыла, билмейме. Кишиге айтмайма, эм бек а акканы сюеме. Ол мен аны таныгъанлы хаман да джырлайды. Ийнеклеге аш сала, балтаны билей, джюлгючю бла чыбыкъны джона, меннге хойнух эте, джырлаб айланады. Акъыртынчыкъ, кеси кесине. Биз тилесек да джырлайды. Тилетиб кюрешген адети джокъду. Аша деген бла, джырла дегеннге тилетгенни, ол айыбха огъуна санайды. Къууанчлада да, акканы къолуна алгъыш аякъны бериб, алгъыш этдириб бошагъандан сора, бир джырласанг а, деселе, кесине махтау чакъыра турмайды. Махтауну джыргъа къоюб: - Айхай да, джырлайым, сиз тынгыларгъа джигит болугъуз, - деученди ол. Джырласа уа… Мыдах джырны джырласа, къашлары да, джыйылгъан къуш къанатлача, энишге къараб, кеси да аллына къараб, мыдах джырлайды. Джарыкъ джырны джырласа, къашлары да, ачылгъан къуш къанатлача, керилиб, кеси да адамланы башлары бла, ёрге къараб, джарыкъ джырлайды. - Меннге джырлама, демегиз, ансы джырла дегенигиз ючюн, кёлюм къаллыкъ тюлдю, - дейди акка. Кеси акка болгъанлыкъгъа, ауазы аттялай турады. Ол анга зарядка этдириб, къарт этмей турады. - Джырны къой да, зикирге кёч, заманынг келгенди, сер киши, - деученди амма анга. - Джыр да зикирди. Зикир Аллахха махтау береди, джыр Аллах джаратхан джанлагъа, Аллах къурагъан дуниягъа махтау салады. Аллахны ишине махтау берсенг, ол Аллахха махтау берген тюлмюдю? - дейди акка. - Кет, Аллахны чамландыраса, сабийле да эшитмесинле сени ол сёзлеринги, сер киши, - деб къоймайды амма. Мен а эшитеме. Акканы сёзлерин тели сёзлеге санамайма. Огъай. Акка тюз айтханнга ушатама мен. Акка терс къалай айтырыкъды? Амма уа? Амма да терс айтмайды… джангылгъан этеди. - Къой, къыз, къайгъынгы, - дейди акка аммагъа сакъал джюлгючюн билей. Аны сакъал джюлгючю бусагъатдагъы омакъ джюлгючледен джитиди. Акка айтады алай. Ол хар нени да эм тюзюн биледи. Бизни башыбызны да аны бла кеси джюлюйдю. Акка мылы чачыма, сапын джакъдырыб, башымы джюлюй башласа, хар джол сайын, ання къоркъуб, юйден чыгъыб кетеди. Акканы кесине джукъ айтмайды. Артындан а: "атамы ол аман бычагъы", дейди. Акка джюлгючюне алай айтханын билсе эди… Мени башыма акка джара бир кере да салмагъанды, ання уа къоркъгъанын къоймайды. Акка джырлай-джырлай, джюлюб чыгъыб къалады. Сора башынгы сыб-сыйдам этиб джылтыратса, алгъыш да эте, эркелете, джелкенге азчыкъ къагъар. Ол къымжа баш ачымагъанлай, "шаб" деб, таууш этер. - Аллахым - джюрегимде, джырым - тилимде, ала бир-бирлерине чарламай эселе, сен мени бла нек кюрешесе? Зикир айтыргъа да, огъай дебми турама, сёзлерин билмейме ансы, дейди ол. - Джыргъа тырмашханча тырмашсанг, биллик эдинг, - деб къоймайды биягъы амма. - Сен айтханлай сер болгъан башда, анда болгъан сюртюлмей тургъанлыкъгъа, джангы джукъ джагъылмайды, - дейди акка. - Да, тур сора алай эт да. Джангы джетген джашчыкъча, сызгъыр да айлан, - дейди амма кёлюн къалдыра.

Таукъан Марачы: - Сабийлени тёгерегинге джый да, алагъа джырла да тур. - Сабийле джырларыма тынгылагъанларына уа бек къууанама. Джырларым - ала мени дерслеримдиле сабийлеге. Джырны сюйген бир адам аманлыкъгъа башын салмаз. Джырны керти сюйген бир инсан къууанчдан джаллаб, къыйынлыкъны джолун сайламаз, - дейди акка. Сора меннге айланыб: - Джашым, къарт ананг ангыламайды: мен сабий-джаш кёзюуюмде, джашауну къыйынлыгъындан, джыр юлюшюмю хайырландыралмай къалгъанма. Сабийлей, ёксюзлюк сынаб, кесимден гитчелени аякъ юсюне салыргъа, анама нёгерлик этерге керек болду, энди уа, дерге, аскер къуллукъгъа ашырдыла, андан да къутулама, дерге, уруш башланды, ол бошалмагъанлай, кёчгюнчюлюк тюшдю башыбызгъа… Мен къачан джырларыкъ эдим?! Энди юйдегими аллында борчуму да артха атыб, джырлайма десем, унамайды. Тёрт кере юй ишлегендиле бу къолла, джашым, - деб акка, терек тамырлагъа ушагъан уллу къолларын аллына тутду. - Ким эсе да джыр юлюшюн, джаш заманында алыб, джырларын джырлаб бошагъан эсе, меннге энди берилгенди ол заман. Джыр юлюшюмю хайырландырмагъанлай, къабырлагъа барыр акъылым джокъду. Ол юлюшню кишиге къояллыкъ тюлме. Ол джанынгча, джангыз сеникиди! Джыр юлюшюм мени юч джыйырма бла он джылны сакълагъанды. Насыблы адамла джыр юлюшлерин саулай джашауларына созадыла, - деди акка сёзлерин джюрегини теренинден бери ала тургъаны таныла. - Алай а мен да тюлме насыбсыз. Насыбсызла, джашым, джыр юлюшлерин алыргъа заманлары болмай кетгенледиле. Меннге уа заман бериле турады, Аллахха болсун минг шукурла. Къарт ананг а, джашым, меннге ачыуланмайды, ачыуланнганча этеди. Сен да, мен да джаш заманыбызда нек джырламадыкъ, дегенлигиди. Сен алайчыгъын билиб къой, джашым, билгенинги уа, кишиге айтма, - дейди акка. - Дагъыда: джыр юлюшюнгю унутма. Аллахны эм иги саугъаларыны бириди ол. Аллах адам баласын насыбха, къууанчха джаратханды, биз кесибизбиз кесибизни джарлы, хариб этген да... Акканы джыр юлюшю. Амманы джыр юлюшю. Мени джыр юлюшюм. Сейир юлюшле!


Таукъан Марачы: САБИЙ БОЛУРУМ КЕЛЕДИ Бир-бирледе сабий болурум келеди... Кёлде, джюзе барыб, джагъасына джетгенлей, ариу дууадакъ, къанатларын къагъыб, аланы ауур этиб тургъан сууну, тёрт джанына бюркюб, дженгиллениб, омакъ-омакъ атлай кетгенча, эсими билеб, джюрегими аурутуб тургъан сагъышла, суу тамчылача, юсюмден кетиб, джылла салгъан ауурлукъ, джау чыракъча, эриб, юсюмден тюшюб, кёзлеримде мухурларын къойгъан айланч джолла, марал джангур джаугъан кёзюуде чыгъыучу джанкъылычха бурулсала... Мен а, гитче къызчыкъ болуб, кюн таякъны ууучума джыяма деб, кюрешсем... Бир-бирледе сабий болурум келеди... Анамы этегинден тута, къонакъгъа барырым. Анда, тойда, тебсей тургъан джашла бла къызлагъа къарай, мен да уллу болсам деб, кесими эм ариу, эм насыблы къызны, кёзюме кёргюзюб, зауукъланыргъа. Аллымда - къыйыры-учу болмагъан игиликге элтирик джол, анам да - къатымда... Бир-бирледе сабий болурум бир бек келеди... Сагъышланы да, джарсыуланы да, сорууланы да, тюблеринден ычхыныб, сабий джюрекни дженгиллиги кёлтюрюб, кёкге, къушча, чыгъарым. Кёкге чыгъыб, Кюннге, джулдузлагъа джууукъ болуб, ала бла бирге хурметни, насыбны джарыкъларын джерге, адамлагъа себерим, булут толкъунлада джюзе, кюн таякълада джууунурум... Бир-бирледе сабий болурум бир бек келеди...

Таукъан Марачы: Кёб ёмюрле берсин Аллах быланы джазгъан къызгъа! Аллах кёред, джыларгъа тармышыб кесими кюшден тыйгъанма.

Миллетчи: ТюМашалла!!!Ариу тилим джаным тиним ана тилим Джамагъат къаллай бай ариу тилибиз барды

Миллетчи: Джыламукъланы тыяргъа бек къыйынды быллай сезлени окъуб. Аллах разы болсун эринмеин бу сезлени бери тюшюргенинг ючюн. Аллахха ду,а этеме, я мени сыйлы Аллахым "Сен ашхы миллетими сакъла, сен ариу тилибизден, ариу джерибизден айырма".Джамагъат ,"кесине мадар этгинчи мен джукъ бермейме" дейди сыйлы Аллахыбыз. Келигиз мадар этейик, АНА тилибизде асламыракъ селешейик...

Таукъан Марачы: Миллетчи пишет: цитатаКелигиз мадар этейик Кел мадар этейик: башха миллетлени да тёбен этиб кёб кюрешмейик... Аллах сакъласын, гюнахды ол

Abrek: Амин! Керти джюрегинге тийген сезледиле... Къарт анам (Аллах джандетли этсин), къарт атам эсиме келдиле. Бар эдиле заманла, чурукъларымда бауларым тешилгенлей чабышыб айлана эдим, къарт анам да "джашым былай кел бауларынгы къысайым" деб. "Джашым кел аша" деб, мен да анга ачыуланыб, ойнаудан тыйгъаны ючюн. Адамны ишленмеклиги алай некди? Сабий заманында уллу болургъа излейди, уллу болса уа, сабийлигине къараб ызына термиледи... Сау бол Марачы, тамам юйге термилиб тургъан заманчыкъда окъудум бу сезлени... Термиле термиле, хайт деб 25 джылгъа джетдим, энтда ненчагъа дери термилирме? Аллах биле болуму аны?...

Таукъан Марачы: Абрек. Мен сени ангылагъанча сени киши ангыламай болур...

Миллетчи: Abrek пишет: цитатаАллах биле болуму аны?... Аллах билмеген зат джокъду къарнашым .Ишекми этдинг?Бу сезюнг бла сыйлы Аллахны чамландырыргъа боллукъду. Аллах кеси сакъласын анда барыбызныда.

Миллетчи: Таукъан Марачы пишет: цитатаАбрек. Мен сени ангылагъанча сени киши ангыламай болур... Ангылай болурма мнда Абрекни деб келеди мени келюме Мен кесим терт джылны ичинде джаннгыз бир кере болгъанма Ата ДЖуртубузда

Миллетчи: Таукъан Марачы пишет: цитата башха миллетлени да тёбен этиб кёб кюрешмейик... Аллах сакъласын, гюнахды ол Тенгим, мен джангыз бир сезчюк бла башха миллелеге джараусуз сез айтдыммы?Огъесе кеси миллетин сюйген гюнахмы болады?Келтир алай эсе меннге далиль, ол заманда мен кесими гюнахдан тыяргъа кюреширме .Сеннге бюсюреу этген адамгъа , аны халатын табаргъа нек кюрешесе?Адамны бурнуна ургъанча этгенинг, аны джанына тийгенинг гюнах болмазмы?

Таукъан Марачы: Миллетчи пишет: цитатаТенгим, мен джангыз бир сезчюк бла башха миллелеге джараусуз сез айтдыммы?Огъесе кеси миллетин сюйген гюнахмы болады?Келтир алай эсе меннге далиль, ол заманда мен кесими гюнахдан тыяргъа кюреширме .Сеннге бюсюреу этген адамгъа , аны халатын табаргъа нек кюрешесе?Адамны бурнуна ургъанча этгенинг, аны джанына тийгенинг гюнах болмазмы? Огъай, огъай. Мен санга гюнах айтдынг демедим. Ол джанындан менде сенден эсе кёб гюнах да болур. Дагъыда... предостерегать этгенлигим болду гюнахдан. Ачыуланма манга да.

Abrek: Миллетчи пишет: цитатаАллах билмеген зат джокъду къарнашым .Ишекми этдинг? Ишеклилигим джокъду, Аллах джюрегимдеди. Сорууду ол. Ол джазгъанымы башха магъанасы: "Аллахдан сора киши билмей болуму"? - деген магъанды...

Миллетчи: Аллах ачыуланмасын барыбызгъада. Аллах бизни гитче, ариу халкъыбызгъа иман бла насыб берсин .Сеннге да айры саулукъ теджейме .Аллахны разылыгъы ючюн

Миллетчи: Аллах джаннгыз бир муслиманны да терсетмесин Таукъан айтханлай "эсгертген" эте эдим

Таукъан Марачы: Миллетчи пишет: цитатаТаукъан айтханлай "эсгертген" эте эдим Сау сагъат сагъыш этиб ол сёзню табалмай орусча джазыб къойгъан эдим.

Миллетчи: Таукъан, айыб этме сени ойумунг:сен миллетибиз эки-юч телюден сора джокъ болмазына ийнанамыса?Не ючюн эсе да, артыкъ сени ойумунг къалай болгъанын билирге изледим

Таукъан Марачы: Миллетчи пишет: цитата:сен миллетибиз эки-юч телюден сора джокъ болмазына ийнанамыса? Джукъ этмесек джокъ да болуб къалыр... Эм биринчи иш ол джолда - миллет бирлеширге керекди. Эки джарты болуб турса халкъ, эке кереге тынч боллукъду джокъ этереге джаулагъа, мурдарлагъа.

Abrek: Миллетчи Сау бол. Джашла, миллетге кесинги культурангы ариулугъун ангылатыргъа керекди. эМ БИРИНЧИ ДЖАШ ТЁЛЮГЕ. Бу сагъатда молодежну сагъышы алайды, орусча игирек чалдырсакъ, цивилизованныйирек керюннюкбюз деб. Тышында джашагъан адамланы алмайын къуру Къарачай шахардагъылагъа бир къарагъыз. Кесини ана тилин билмегенлей, орусча орусча чалдыра, бурнун да кекге тутуб джашы къызы да, аллайланы керсем айыб этмегиз джамагъат, келюм чыгъады ол адамладан. Да кесинги миллетинги сыйын сен кесинг кермесенг сени сыйынгы киши керлюкмюдю? Ол сорууну берирге тыйынчлы эди алагъа. Хоу, орусча билген ол игиди, не кеб тилни билсенг о къадар аламат, только кесинги тилинге къатышдырма башха тили, хар тилни кесича селеш. Орусха орусча селеш, аланнга аланча селеш. Терс ми айтама джамагъат? Муну кесибиз эскермесек, ким эскерир бизден башха? Аггитацияланы башларгъа керекди бу джаны бла. Джамагъат, къарачайча "Запад" бла "Восток" къалай боллукъду? "Юг" - Къыбла "Север" - Шимал Тюзмюдю?

Къарча: Abrek пишет: цитатаДжамагъат, къарачайча "Запад" бла "Восток" къалай боллукъду? "Юг" - Къыбла "Север" - Шимал Тюзмюдю? Бусагъатда эсимде тургъан: "Север"- Шимал, Чегет баур,Ексюзле джаны. "Юг"- Къыбла(арабчады). Башха атларыда барды излерге керекди. "Восток"- кюн чыкъан, "Запад"-кюн батхан джаны. Бажха атларын излерге керекди унутханма.

Abrek: Къарча Восток бла западны аты джокъмуду? Кюн батхан, чыкъхан деб чам мы этесе?

Миллетчи: Мен аннгылагъаныма кере миллетни айыргъан бир талай шарт барды. Сез ючюн:тил, дин, адет деген кибик...Ажымсыз деб айтыргъа боллукъду, тил унутулса миллет да олсагъат мычымайын тас болады. Аннга юлгюле кебдюле башха халкъланы ичинде. Ол себебден тилибизге сакъ болургъа керек болгъаны белгили болады. Мен аннгылагъаныма кере тилни сакълар ючюн эм биринчи аны джаш къауумну ичинде "папулизировать" этерге керекди.Ана тилибизде асламыракъ газет, журнал, радио, телевидение къураргъа керекди. Мен, Кърымда джашайма, мында элли джыл сюргюнчюлюкде болуб келген халкъны болумун керюб, бир къауум затланы юсюнде анализ этеме. Сез ючюн ана тиллеринде радио ачылды, аны бек уллу магъанасы барды. Анда ана тиллеринде викторинала(тилни юсюнден), интервьюла, дагъыда аны кибик передачала боладыла. ДиДжейле ана тиллеринде кеслерида селеше, къалгъанланыда тюзете алай ишлейдиле. Келигиз джамагъат, бу болумну биргелей мадарын табаргъа кюрешейик. Таукъан айтханлай, эки белюнюб турабыз. Мени анам Малкъарданды, ол себебден эки джанындан да бираз хапарым барды. Халкъыбызны бирлешдирир ючюн биринчи миллетни ичинде биз бир халкъ, бир этнос болгъаныбызны белгили этерге керекди. Аны алкъын кеб адам аннгыламайды.

Abrek: Миллетчи Эки къолум бла да "За"! Кърымдагъыланы тиллери бизге бек ушаймыды? Ногъайлыладан аладан къайсыла бегирек келишедиле тиллери бла?

Миллетчи: Кърым миллетни тили юч диалектге белюнеди. Адабият тиллери "Бахчисарай" диалектни тамалында къуралады, ол огъуз бла къыпчакъ диалектни арасындады. Бизни тил бла тенглештиргенде, къумукъ тил бла Кърым тил эм джууукъ саналады. Къысхасы:ногъай тилден бек ушайды (Мен Къарачай шахарда филология факультетни журналистика белюмюн битдиргенме).

Таукъан Марачы: Аланла! Гагаузлула бла сёлешгенмисиз къачан болсада? Мени атам Къырымда аскер къуллукъну ётген эди да, "анда гагаузлуланы сёлешгенлерин эшитгенимде бизни тилден айыралмазча бек ушай эди", - деген эди. Гагаузлуланы ата-бабалары печенегледиле дегенча айтыучандыла бир-бир алимле.

Abrek: Гагаузланы билмейме, кеб болмай Караим деб миллетни юсюнден бир отрывок кергестгенелле. Эки къауму да бир джерде джашай болурла дейме? Кароче ол Караимлени тиллери тюркдю, только интонациялары, бир къаум сезлери балтийский миллетлеге ушаб къалгъанды. Бир тюрлю селешедиле, гитче сабийчиклеча

Таукъан Марачы: Abrek пишет: цитатаЭки къауму да бир джерде джашай болурла дейме? Гагаузлула Молдавияда джашайдыла...

Abrek: Таукъан Марачы Да узакъ тюлдюле бири биринден. Алада прибалтланы къатында джашайдыла...полная версия страницы