Форум » Литература и Искусство | Адабият бла Санагъат » НЕДИ? НЕДИ? » Ответить

НЕДИ? НЕДИ?

Таукъан Марачы: Байрамукъланы Фатима. Миниатюрала НЕДИ? НЕДИ? Халкъ неси бла халкъды? Бизге "къарачайлыма" деб айтдыргъан неди? Къайсы шартладыла? Джаныбыз тагъылыб тургъан Къобан, Теберди, Джёгетей, Гум ёзенлеми, огъесе тёппелерин кёкге тиреб тургъан тауламы? Неди бизни "таулума!" деб ёхтемлендирген?! Тартыу согъулса, чыгъыб тебсерибиз келгеними? Орайда айтылса, эжиуге къошулмай къалалмагъаныбызмы? Айранны, нартюх гырджынны, джырнаны, бек эркелетиб ашагъаныбызмы? Неди бизни къарачайлы этген? Тилибиз? Адеб-намыс шартларыбыз? Бир-бирибизге: "Алан… " - деб сёлешгенибиз!? Биз, чилле джаулукъла да къысмагъан, миллет чепкенле да киймеген, буруннгулача, ийнар айта да билмеген, кийиз басаргъа, боза этерге да юренмеген къауум, нек къарайбыз ётген ёмюрлеге алай, неге эсе да тансыкъ болгъанча, нени эсе да андан бери кёчюрюрге излегенча?! Къаныбызда болур аны сылтауу. Ётген ёмюрде миллетни кёрмегени, чекмегени къалмагъанды. Ал джылындан башлаб, ахыр джылына дери сынаб къарасанг, халкъгъа къыйынлыкъ да, зауукълукъ да кеслерин унутдурмай, алмашыб келиб тургъандыла. Къууанчны "татыуун" да биледи джамагъат, джарсыу да кесин танытыр ючюн къалмагъанды. Ачлыкъ, токълукъ да хар таулу юйде болгъанды къонакъ. Игиликге ууланыб, иги шартларын сакъларгъа кюрешиб келген халкъ, джыйырма биринчи ёмюрге къуру миллет атын тюл, тилин, адеб-намыс шартларын, тин байлыгъын джюрегине сыйындырыб ётдюргенди. Ётген ёмюр къойгъан сынам, аманы игиси бла да, халибизде, джашаугъа къарауубузда, хар неге багъа бериуюбюзде кёб затыбызны тюрлендиргенди. Кёб таулу бюгюн тауларына сыйыныб джашагъанны кеслерине азгъа санайдыла, кёбле акъыллары-билимлери бла бютеудуния дараджагъа чыгъыб, атларын, халкъны атын да иги бла айтдырадыла… Арабызда ана тилибизни билмегенле да аз тюлдюле, адеб-намыс джорукъларыбызны эскиге санагъанла да тюбейдиле, миллет шартларыбызны джашау джолда артыкъ джюкге кёргенлеге да джолугъуучанбыз, тин байлыгъыбыз бар-джокъ эсе да истемегенле да бардыла. Алай болса да асламыбызны къаныбыз турады биягъынлай. Ол а, эски джырлагъа да, чилле джаулукълагъа да, ётген ёмюрлени башха ызларына да турады тансыкълай. Адеб-намыс урланнган джыйырма биринчи ёмюрню ал джылларында буруннгу къызны буюгъа билиуюн, намысына беклигин, ариулукъгъа табыныуун, къубулургъа ёчлюгюн оюуларында сакълагъан чилле джаулукъну тансыкъламай не этгин? Сейир тюлмюдю атанг-ананг, халкъынг эсинде сакълагъан зат, сени башынгдан да ётгенча болуб, джюрегинге ёмюрлюкге тюйрелиб къалгъаны…

Ответов - 44, стр: 1 2 All

Миллетчи: Abrek пишет: цитата Гагаузланы билмейме, кеб болмай Караим деб миллетни юсюнден бир отрывок кергестгенелле. Эки къауму да бир джерде джашай болурла дейме? Таукъан Марачы пишет: цитатаАланла! Гагаузлула бла сёлешгенмисиз къачан болсада? Таукъан, гагаузла бла мен селешгенме. Комрад деген ара шахарларыны мэри бла, бир джазыучу бизге Къарачайгъа келген эдиле(тюрк миллетлени джыйылыууна). Ушайды тиллери, алай а ала тюрклеге бегирек ушайдыла, огъуз группагъа къошуладыла .Караим халкъ а Кърымда джашайды асламысы. Аланы(Кърымда 800 адам джашайды бютеуунлей 3000 бардыла дуняда) мен танымагъан караим болмаз мында. Бек ушайды тиллери. Кеслерине Хазарланы туудукъларыбыз дейдиле. Дуняда аланы тюрки чуутлагъа санайдыла(кеслери аны унамайдыла) .Мен этген анализге кере ала Хазар бла, чуут миллетледен къуралгъан халкъдыла.

Таукъан Марачы: Миллетчи пишет: цитатакеслери аны унамайдыла Кимбиз дейдиле? Керти тюрклегеми санайла кеслерин? Миллетчи пишет: цитатаУшайды тиллери, алай а ала тюрклеге бегирек ушайдыла, огъуз группагъа къошуладыла Мен аны ючюн сора эдим. Огъузлагъа къошулгъанларын билеме, алай а атам да, анамы эгечи да алагъа тюбегенлери болгъан эдида, аланы тиллери бизге айырыб бек ушайды дей элле. Сёз ючюнге - адырбижанла да, тюркменле да огъузлагъа саналадыла, аланы сёлешгенлерин а англагъан да эталмайса.

Миллетчи: Таукъан Марачы пишет: цитатаКимбиз дейдиле? Керти тюрклегеми санайла кеслерин? Мында кърымтатарла гагаузланы юсюнден, ала Кърым ханлыкъны бир кесеги болуб, артда христиан динни къабыл этгендиле деб, алай айтадыла. Тюзюн мен билмейме .Кърымтатарланы юслеринден соруунг болса ,аны юсюнден айтыргъа бираз амалым барды.


иллада: Таукъан Марачы пишет: САБИЙ БОЛУРУМ КЕЛЕДИ Бир-бирледе сабий болурум келеди... ..... Бир-бирледе сабий болурум бир бек келеди... Бек джаратдым былайда джазылгъан миниатюраланы . Аны ючю, былай ёрге кётюрюрюм келди теманы. Энтда, ким болса да джазарыкъ эсе а деб...

Abrek: Сабийлени юсюнден... Джыйылыуда, бир кеб сабий бар эди. сора чабыша келиб къарачайча селешиб ийселе тюклерим ёрге къоба эдиле Сценагъа зат чыгъыб (иги да джюрюялмагъанлай) артистлени къолларын тутсала уа, невзначай, шаш да къал

иллада: Abrek пишет: сора чабыша келиб къарачайча селешиб ийселе тюклерим ёрге къоба эдиле Нек сора?

иллада: Abrek пишет: Сценагъа зат чыгъыб (иги да джюрюялмагъанлай) артистлени къолларын тутсала уа, невзначай, шаш да къал сабийчикледиле да ала, алкъын джукъ англамайдыла

Abrek: иллада пишет: Нек сора? ну кёб кёрмей туруб къарачай сабийлени, кёрсенг алай болады...

иллада: Abrek

всезнайка: Abrek Джаратдынгымы джыиылыуну, бу джол скучноракъ эди былтырдан

Элбуздукъ: всезнайка пишет: Джаратдынгымы джыиылыуну, бу джол скучноракъ эди былтырдан Не зат джыйылыуну юсюнден айтасыз?

Abrek: всезнайка да мен биринчи кере баргъан себебли джаратдым Мадина. Все ништяк. Энди мадарым болуб бара турлукъма аллай мероприятиялагъа...

иллада: Сёлешгенден эсе, тынгылагъанны ушатхан, ашыкъмай, сабыр-сабыр атлагъан, аз ышаргъан, ышарса уа, джюрегинги джылытхан, тынгылаб тургъанлай, кёб хапар айталгъан ариу, огъурлу къарамлы адамла боладыла… Алагъа ушамаймыды къач аллы кёзюу! Байрамукъланы Фатима. Къачхы этюдла

муссаулу: Миллетчи Къайсы джыллада окъугъанса.полная версия страницы