Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Al'bina: Abrek да андан сюйген ишим джокъду

Abrek: Al'bina пишет: да андан сюйген ишим джокъду Да Аллах этген ишингден къууандырсын

asya: БУ НАЗМУ ТАУЛУЛАНЫ КЪАЗАКЪСТАННГА КЁЧЮРГЕНЛЕРИНДЕН СОРА - ЮЧ-ТЕРТ АЙДАН - МАЛКЪАРДА ТАБЫЛГЪАНДЫ. Занкишиланы Хасан, Исмайылны жашы. Алгъынча ышармайдыла Журтуму ингирлери. Алгъынча ойнамайдыла Чархымы сингирлери. Эртденге мудах кёлде Кёз жаш тёгюп тюбейме, «Сау кел» деп жокъду элде, Бары ючюн «салам» дейме. Мен орамда, сын ташча, Жангызлай сюелеме, Не чалгъы ызда чёп башча - Жан-жаныма келеме. Алгъын балчыкъ болуучу Ханс орамны келеме. Юсюне кырдык битген Кюл турукъла кёреме. Кёрюп турама мындан Таулу эллени халын - Акъ тытырны орнуна Сюртюлюп къара жалын. Къара къабыргъалада Ожакъла чюелелле, Насыпсыз от жагьагъа Жауун суула келелле. Юйню орта чигинжиси Жарты кюйюп аугъанды, Жалан къабакъ эшиги Сюелгенлей къалгъанды. Къошу къуругъан ит да, Келип, мында сакълайды. Бир бирде, узун улуп, Ол кесин жокълайды. Жокъду, тапмаз иесин, Жокъ башын сылаучу жаш,- Сыраф къыйнайды кесин, Жокъ анга къууанч не аш. Кюлкюлю эл ныгъышла, Мудах тюбейле манга. Кенг жауурунлу жашла Лахор этмейле анда. Сталинни закону Кёп жашауну ойгъанды, Ол кесини ызында Къара тамгъа къойгъанды. Ох, туугъан журтум мени, Бюгюн къалай кёреме. Алгъын къууанч кюнлени Мен мудах эсгереме. Унутмам къызла-жашла Дырындан келгенлерин, Бир бирге: «Ийнар башла»,- Деп жырлап кюлгенлерин. Унутмам ингирликде Сюрюучюню келгенин, Сыбызгьысын да тартып, Кесине эс бёлдюргенин. Мюйюз сырыйна бла Ол «Шамилни» тартады Жашчыкъ да аты бла Юйге айланып жортады. Унутмам кенг арбазда Абазехни баргъанын. Боза аякъны кётюрюп, Бир улан къычыргъанын: «Бюгюн къууанчды манга. Сиз да ойнагъыз-кюлюгюз! Сизге къанлы душманнга Къылыч ура билигиз! Хорланмаз къууанчыбыз Эй да ислам динибиз! Жюз жылланы жашасын Чёрчек эркинлигибиз!» Быллай кенг жашауланы Зорлукъ дуниягъа буруп, Миллет эркинликлени Законла тунчукъдуруп, Хыйласына заманны Ол къажау кётюрюлдю Власт кюч хорлап аны, Жашауун чачды, силди. Къара эл-къара халкъгъа Узакъ Сибир болдула, Юйлери эм мюлклери Чачылгъанлай къалдыла. Чал тауларымда санга Эркинлик байракъ тууар! Шибиля болуп душманнга, «Къара» бетинги жууар! Коммунизм бугъоуу Узакъ бармай ууалыр, Жийиргенч эсгерилиую Халкъны аузунда къалыр.


Al'bina: мен былай ариу джаза билгенлеге бир бек сукъланама........ джарлы миллетни тамам джанына джетген заманла

asya: Al'bina интернетте айлана келип бу назмуну таптым, джылай джылай окудум се айтганлай джарлыланы тамам джанларына джетген заманда джазылганды.

иллада: къарачайлы джазады: кесида Къыстеке деб джазыла кёреме Ансар, сенмисе бу айтымны джазгъан? Не эседа бизни барында билючю Ансаргъа ушамайса? Кесингда бизни бла нек ушакъ этмейсе? Ёбкелеткенми эткенле сени? Огъесе биз билген Ансар тюлмюсе Сена, Метин, Дерия сиз а менича ишекли болмаймысыз? Артур, Альберт, Мурат экигиз бир кёб кюлдюгюз Альбина экибизге. Къараб туругъуз сизни къызчыкъларыгъызда алай этмеселе Al'bina джазады: огъай-огъай...хо сеннге....ободокчукъгъа джабыштырыб къоядылла, если чё..... Альбина, аллай тахсаланы айтма деген эдимда... Мени эсиме келлик тюл эди алай айтыргъа)))) Сена, Метин экигизни атларыгъызны магъанасы къаллайды? Мен мыннан алгъа сизни бла сёлешиб башлагъынчери быллай сизни атларыгъызча атла эшитмеген эдим. gökhan - бу тюрклюлени атлары болу не? Аны да къаллай магъанасы барды билемисиз? Мен бир журнал алыб турама къызлагъа этилген, аны ичине футболистлени джабыштырыгъа боллукъ суратчыкъларын ортасына салыб игендиле... мен да: "быланы нек салгъандыла къызланы журналына"- деб бек сейирсиндимда къойдум. Аланы ичинде Gökhan Inler деб футболистни сураты бар эди. Бери келсем, чатта эндта бир gökhan олтурады

иллада: asya джазады: интернетте айлана келип бу назмуну таптым, джылай джылай окудум се айтганлай джарлыланы тамам джанларына джетген заманда джазылганды. Тюз айтаса, бек мыдах назмуду джюрегинги къыйнарча. Аллах сакъласын миллетибизни аллай къыйынлыкъладан!

иллада: Дерия, дуб-ха къалай айтасыз сиз?

tinibek: иллада иллада пишет: Сена, Метин экигизни атларыгъызны магъанасы къаллайды Есма-ул хусна (Сыйлы Аллахны 99 аты) дан бириди Алайда маганасы къарыулу,къарыууу тауусулмаган,къудуретли деген магананы тутады Тюрк тилде тёзюмлю,сабырлы деген маганалага да келеди Гёкхан; кёклени ханы,кёклеча уллу деген маганада болур иллада пишет: Сена, Метин, Дерия сиз а менича ишекли болмаймысыз Алмастыларына бир сорайым ала тюзюн айтыб къойарыкъдыла

Derya: asya къарачай- малкъар халкъыбыз жигит эм да фахмулуду,къаллай жырла,назмула къурайдыла. кавказда юйлерин ,журтларындан айрылып, Азияда да алчыла болгъандыла,къайда да атларын иги бла айтдыргъандыла. иллада болабыз ишекли,Ансарны башхагъа алышхан болурла)))

tinibek: asya asya джазады: БУ НАЗМУ ТАУЛУЛАНЫ КЪАЗАКЪСТАННГА КЁЧЮРГЕНЛЕРИНДЕН СОРА - ЮЧ-ТЕРТ АЙДАН - МАЛКЪАРДА ТАБЫЛГЪАНДЫ. Занкишиланы Хасан, Исмайылны жашы. Алгъынча ышармайдыла Журтуму ингирлери. Алгъынча ойнамайдыла Чархымы сингирлери. Эртденге мудах кёлде Кёз жаш тёгюп тюбейме, «Сау кел» деп жокъду элде, Бары ючюн «салам» дейме. Мен орамда, сын ташча, Жангызлай сюелеме, Не чалгъы ызда чёп башча - Жан-жаныма келеме. Алгъын балчыкъ болуучу Ханс орамны келеме. Юсюне кырдык битген Кюл турукъла кёреме. Кёрюп турама мындан Таулу эллени халын - Акъ тытырны орнуна Сюртюлюп къара жалын. Къара къабыргъалада Ожакъла чюелелле, Насыпсыз от жагьагъа Жауун суула келелле. Юйню орта чигинжиси Жарты кюйюп аугъанды, Жалан къабакъ эшиги Сюелгенлей къалгъанды. Къошу къуругъан ит да, Келип, мында сакълайды. Бир бирде, узун улуп, Ол кесин жокълайды. Жокъду, тапмаз иесин, Жокъ башын сылаучу жаш,- Сыраф къыйнайды кесин, Жокъ анга къууанч не аш. Кюлкюлю эл ныгъышла, Мудах тюбейле манга. Кенг жауурунлу жашла Лахор этмейле анда. Сталинни закону Кёп жашауну ойгъанды, Ол кесини ызында Къара тамгъа къойгъанды. Ох, туугъан журтум мени, Бюгюн къалай кёреме. Алгъын къууанч кюнлени Мен мудах эсгереме. Унутмам къызла-жашла Дырындан келгенлерин, Бир бирге: «Ийнар башла»,- Деп жырлап кюлгенлерин. Унутмам ингирликде Сюрюучюню келгенин, Сыбызгьысын да тартып, Кесине эс бёлдюргенин. Мюйюз сырыйна бла Ол «Шамилни» тартады Жашчыкъ да аты бла Юйге айланып жортады. Унутмам кенг арбазда Абазехни баргъанын. Боза аякъны кётюрюп, Бир улан къычыргъанын: «Бюгюн къууанчды манга. Сиз да ойнагъыз-кюлюгюз! Сизге къанлы душманнга Къылыч ура билигиз! Хорланмаз къууанчыбыз Эй да ислам динибиз! Жюз жылланы жашасын Чёрчек эркинлигибиз!» Быллай кенг жашауланы Зорлукъ дуниягъа буруп, Миллет эркинликлени Законла тунчукъдуруп, Хыйласына заманны Ол къажау кётюрюлдю Власт кюч хорлап аны, Жашауун чачды, силди. Къара эл-къара халкъгъа Узакъ Сибир болдула, Юйлери эм мюлклери Чачылгъанлай къалдыла. Чал тауларымда санга Эркинлик байракъ тууар! Шибиля болуп душманнга, «Къара» бетинги жууар! Коммунизм бугъоуу Узакъ бармай ууалыр, Жийиргенч эсгерилиую Халкъны аузунда къалыр.

Derya: tinibek иллада ДУБ-эмен терек

иллада: Derya тобулгъу деб а неге айтасыз?

tinibek: Derya Derya джазады: Салам егешчигим къалайса нек кёрюнмейсе? къарачай- малкъар халкъыбыз жигит эм да фахмулуду,къаллай жырла,назмула къурайдыла. кавказда юйлерин ,журтларындан айрылып, Азияда да алчыла болгъандыла,къайда да атларын иги бла айтдыргъандыла. Назмуланы барысдыда кертида арыудула бек джаратыб окъуйбуз къалам была джазмагандыла джюреклери была джазгандыла,ойнаб джазмагандыла джашаганларын джазгандыла Назму была адам джылйатхан къолай тюлдю харкимге!

Derya: tinibek cалам ,игиме кесинг къалай? иллада тобулгъу неди ,билмейме?

asya: иллада джазады: Сена, Метин экигизни атларыгъызны магъанасы къаллайды? Мен мыннан алгъа сизни бла сёлешиб башлагъынчери быллай сизни атларыгъызча атла эшитмеген эдим. Сена ны англамы Куранда Аллахга шукур етмек Тюркчеде:махтау, шыбыла джылтыраганы, джарык болады. Ансар га менде бек сейирсинип турама тоба ол херзатны билген бизге юретген устазыбызга не болганын англайалмадым.

asya: Abrek Санга уа не болганды кёзлеринги нек капатып тураса, биз сабий заманыбызда кёзлерибизни алай сенича капатып кёребе деп ойун ойнай едик сени алай кёргенимде сабийлигим акылыма келди

иллада: tinibek asya экигизни да бек ариу магъаналы атларыгъыз бардыда! Бек джараттым tinibek джазады: Алмастыларына бир сорайым ала тюзюн айтыб къойарыкъдыла Derya джазады: болабыз ишекли,Ансарны башхагъа алышхан болурла))) asya джазады: Ансар га менде бек сейирсинип турама тоба ол херзатны билген бизге юретген устазыбызга не болганын англайалмадым. Сора бизни Ансар болмаз не? Ансы мени халатларымы да тюз этерик эди бу заманга дери. Кесида тынглаб турады Къалай къоркъутабыз аны, Ансарны къайда болгъанын айтырча?

иллада: asya джазады: Abrek Санга уа не болганды кёзлеринги нек капатып тураса, биз сабий заманыбызда кёзлерибизни алай сенича капатып кёребе деп ойун ойнай едик сени алай кёргенимде сабийлигим акылыма келди Кимни эседа къоллары бла къоркъута болуму дейме Артур, фантазерса да)))) Derya джазады: тобулгъу неди ,билмейме? Былайда бир темада окъудум. Эмен агъачны эндта бир аты деб. Ол сёз кесида сизде джюрюйди деб. мында къазакълыла тобулгъу деб таволга-гъа(кустарник) айтадыла, аны ючюн сенен соргъан этейем.

Abrek: asya пишет: Санга уа не болганды кёзлеринги нек капатып тураса, биз сабий заманыбызда кёзлерибизни алай сенича капатып кёребе деп ойун ойнай едик сени алай кёргенимде сабийлигим акылыма келди Сена, кезлерим къыйтыгъына кетиб турадыла. Табсыз тюшген эдим да картха. Анычю джабаргъа керек эди иллада пишет: Кимни эседа къоллары бла къоркъута болуму дейме Артур, фантазерса да)))) Ол къолум бла мен сенге гоккачыкъ берирге хазырлана тураем, бармакъларым бюгюлюб къалдыла ансы

asya: Abrek джазады: Сена, кезлерим къыйтыгъына кетиб турадыла. Табсыз тюшген эдим да картха. Анычю джабаргъа керек эди Аллах игилигинги берсин сени мени калай кюлдюрдюнг. Бир аруу кызчыкны кёрюп андан кёзлеринг зуггу болуп тура болурму?

asya: иллада джазады: Сора бизни Ансар болмаз не? Ансы мени халатларымы да тюз этерик эди бу заманга дери. Кесида тынглаб турады Къалай къоркъутабыз аны, Ансарны къайда болгъанын айтырча? Кайдам ким не зат етгениседе бизни Ансарыбызны тынгылауук етип койганды. Иги бир апенди табыб окутсак мы не етсек билмейме?

asya: иллада иллада джазады: tinibek asya экигизни да бек ариу магъаналы атларыгъыз бардыда! Бек джараттым сау бол джаным енди менде санга сорайым сени атынгы англамы неди?

Огъары Учкулан : asya санга бир соруум сиз (бизни миллетибиз) Тюркде башха Кавказчыла бла къалай джашайсыз? Даусуз, тюйюшгенсиз? Керти да анда алай кёб кавказчымы барды, айтылгъаныча?

asya: Огъары Учкулан бизни бу джанда Кавказдан келгенлени барысы бирбирлерини бек тутадыла. Туркиада биз Карачай миллетге черкес дейдиле . Черкесле бла таууш тюуюш болмайды. мен кесимден бир хапар айтайым. Мени бир кюн хоншуларым бла олтура едим алайда бир карт амма кёрдюм джюрегим бир тюрлю болду, кёлюмден бу карт амма бизни кауказлылага калай ушайды деп кеси кесиме сагыш етип аммага сордум калайлыса деп . Аммада мен черкесме деди. Ай мен бир кууандым чабып амманы кучакладым. Амма манга не айтты билемисе кызым менде ертелли санга карайма бу тишуруу биз джандан болур деп сагыш ете едим деди.Хоншуланы барысыда екибизгеде сейирсинип сукландыла калай бирбиригизни таныдыгыз деп. Амма алага не айытты билемисе да нек сейирсинесиз екибизни ана джуртуда Кауказды сиз англайалмазсыз бизни бирбирибизге каныбыз джылынып андан билдик деди. Биз кауказлыла Туркиада ма былай аруу егеч карнашча джашайбыз. Сиз джанда алай тююлмюсюз? Керти билесе Туркиа да кёп Кауказлы джашайды (Карачай,Черкес,Гюрджю,Ахыскалы,Азери,Даьыстанлы,Татар

Abrek: asya пишет: Бир аруу кызчыкны кёрюп андан кёзлеринг зуггу болуп тура болурму? Ариу къызчыкъны керсем а уа былай, кезлерими орнуна джыяргъа кюрешеме. Джылтырагъан зат да этиб тебрейдиле кезлерим Заманны кебюсю уа зуккулай айланама

asya: Abrek

иллада: asya джазады: сау бол джаным енди менде санга сорайым сени атынгы англамы неди? Мени атым индия (анда кёб тилде селешедиле, аланы къайсысы болгъанын билмейме ) тилден АЙ болуб кёчюрюледи.

asya: иллада иллада джазады: Мени атым индия (анда кёб тилде селешедиле, аланы къайсысы болгъанын билмейме ) тилден АЙ болуб кёчюрюледи. бек аруу джараттым

Огъары Учкулан : asya саубол айтхан хапарынга!))полная версия страницы