Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

Abrek: всезнайка энди чабаргъа да керек тюлдю... Ачлай чабсанг джыгъылыб къалырса

Бёрюкъан: всезнайка пишет: 8.20 минутда ашаибыз бюгюн,мен энди тоидум.нартюх. харбуз, эт суу берекле. энтда сагъыш эте турама, энди уа неге узалаиым деб. Кертда, Москвада сары ашны не заманнга дери ашаргъа болады? Мен Москвагъа кетеме тамбла талай кюннге. Аууз ачханны 8.20-ге джууукъдамы этесиз? Огъары Учкулан пишет: Бёрюкъан санга лингвистгеча бир соруум барды! Ненча бир къарачай/малкъар сёзлюк чыкъгъанды? Бюгюн, "С. А. Гочияева, Х. И. Суюнчев"-ни сёзлюклери аман сейирсиндиргенди мени; семинар деген сёз барды, алай а, "семен" деген сёз берилмегенди... Ичлеринде, къайсыны эм игиге санайса? Вообще-то, мен юристме! Ууакъ-тюек сёзлюкле бир талай да бардыла. Алай а орус-къарачай-малкъар бла къарачай-малкъар-орус къуру бирер толу сёзлюк чыкъгъанды. Къуру къарачай-малкъар тилни "толковый" сёзлюгюн да алай кёб болмай малкъар къарнашларыбыз чыгъаргъандыла (3 томлукъ). Алай а менде ол сёзлюк джокъду. Тюкенден алыргъа кёзюм къыймай турады. всезнайка пишет: Мезим-для желудка не заменим. Мезимге тонгуз ферментлени къошадыла!

Залимхан: Бёрюкъан салам "талай кюн" не затды?


къарачайлы: Залимхан Талай кюн-несколько дней

всезнайка: Бёрюкъан пишет: Кертда, Москвада сары ашны не заманнга дери ашаргъа болады? Мен Москвагъа кетеме тамбла талай кюннге. Аууз ачханны 8.20-ге джууукъдамы этесиз? Бюгюн-20.03 де, сен келирге 8 де, 7.55 , 7.50 да боллукъду.Эртденблада 4 ге дери .Аллах джол берсин, мен а уа юиге кетерге деб турама эндиги ыиыкъны аягъында, ин шаа Аллах Бёрюкъан пишет: Мезимге тонгуз ферментлени къошадыла! Билеме рекламаны джазыб-акъыл тёкгенлигим эди, ансы тюгел аны ичерча халгъа джетмейме.

Бёрюкъан: Залимхан пишет: Бёрюкъан салам "талай кюн" не затды? Алейкум салам! Къарачайлы тюз айтханды: "несколько дней". всезнайка пишет: Бюгюн-20.03 де, сен келирге 8 де, 7.55 , 7.50 да боллукъду.Эртденблада 4 ге дери .Аллах джол берсин, мен а уа юиге кетерге деб турама эндиги ыиыкъны аягъында, ин шаа Аллах Сау бол! Сеннге да Аллах джол берсин!

Derya: всезнайка пишет: Джаш ашхында-таш эрийди-деидиле муну быллай вариантын эштгенме:Жаш къарында таш къайнайды ))

mur: Бёрюкъан джазады: Сюйсенг, бюрсюкюн деб да джаз алай джарата эсенг, алай а бу сёз "бирси" дегенден къуралгъады. Ол себебден, мен бирсикюн дегенни тюзге санайма. Тилибизде сингармонизм деген зат болгъаны себебли, ол бирсини бюрсюге айландырады сёлешген сагъатыбызда. Мен, сёз ючюн, тюз айтыб ийсем ашыгъыб - бюрсюкюн деб къояма; "Къайсы кюн?" деген соруугъа джууаб берсем а, джарашдырыб "Бирси кюн" деб айтама. Сау бол! Соруугъауа таб джууаб бере билесе! Бёрюкъан джазады: Ёкюрген эте болур эдиле, джарлыла! Сора кимэседа аланы джырлагъанча ангылабмы къойгъанды всезнайка джазады: 8.20 минутда ашаибыз бюгюн,мен энди тоидум.нартюх. харбуз, эт суу берекле. энтда сагъыш эте турама, энди уа неге узалаиым деб. Тамам меничада ашайса... богъаннга буз урдуруб

Залимхан: сауболугуз джазгьансыз амма мен орус тилни билмейме ки

Огъары Учкулан : Залимхан талай кюн = several days

Огъары Учкулан : Залимхан кимледенсе?))

Залимхан: Огъары Учкулан кууатладанма...

asya: Салам джамагат Оразагыз хайырлы огурлу болсун. Нете турасыз, калайсыз? Барыгызгада тансык болуп келгенме.Келигиз марджа сарашны биргелей ашайык.

Залимхан: asya сена тейзе , адам адамгьа оразалыкда блай аман зат етемиди? ерлей джолгьа чыгама

mur: Сена сау кел! Неэтесе? Миллетни силегейлерин келтиресе . Залимхан джазады: тейзе Неди бу сёз?

Огъары Учкулан : Залимхан джазады: кууатладанма... Метинни юйдегиси?))

Abrek: asya Аватарда киштигинги башына къан ургъунчу тюшюрюрге керекди алайдан Кеси да оразаны заманында джаныуарны гюнахына кирме

mur: Derya Неди ол хапар къабартыла малкъар эллеге кириб миллетни ачытханлары?

asya: Залимхан Тамам джаным саклайма

asya: Abrek джазады: Аватарда киштигинги башына къан ургъунчу тюшюрюрге керекди алайдан бир аруучук джуклап турады калай тюшюрейим.

Залимхан: mur "тейзе" деп тюрклюледе ананы егечине айтылады. Бир де ана джанынгдан болган уллуланы атын айтмай ,сый берирге деп "тейзе" дейдиле.Сена'да мени ана джанымдан джувугум болады. Огъары Учкулан метин ни кызыма .

mur: Залимхан джазады: "тейзе" деп тюрклюледе ананы егечине айтылады. Бир де ана джанынгдан болган уллуланы атын айтмай ,сый берирге деп "тейзе" дейдиле.Сена'да мени ана джанымдан джувугум болады. Ангыладым энди. Залимхан джазады: метин ни кызыма . Залимхан -ол никмиди, огъэсе кесинги атынгмыды?

Derya: mur mur пишет: Неди ол хапар къабартыла малкъар эллеге кириб миллетни ачытханлары? мен аллай зат билмейме ,эштмей къалмагъан эсем?

Derya: asya маса бек омакъды,ариучукъ да жасалып))

Залимхан: mur Залимхан никимди, атым нагехан ды

всезнайка: Нагехан!Ассаламугъалеикум! Хош кел!Наслсин?Окуну бошаимыса?Карнашчыгын а калаиды. алай ышарылгъанлай турамыды7Машалла, аламат сабийди.

asya: Derya кёресе аруучук джалап, тойуп турмаздан джуклайды

mur: Derya джазады: мен аллай зат билмейме ,эштмей къалмагъан эсем? Мунда форумда джангылыкъла деген бёлюмде бир хапар джазылыб турады, окъугъанда болурса. Хапар эшитгенинг болса бир джазарса. Залимхан джазады: Залимхан никимди, атым нагехан ды Тейри Нагехан деб ат эшитмегенме.

Огъары Учкулан : tinibek санга, экришигеча бир соруум, Конья футбол клуб, мен билиб, Тюркню Супер лигасында ойнайды... анда, огъесе башха футбол клублада къарачай-малкъар уланла ойнаймыдыла?

всезнайка: Менден да бир солугъуз!полная версия страницы