Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

asya: Огъары Учкулан джазады: Тюркге баргъан болса, кесиме келин сайларыкъма бизникилени ичинден)) Алай а, башха джаны бла, киши унарыкъмыды джылы Тюркден бери келирге?)))) Да аны уа кесинг келип сайлаган кызынг бла сёлешириксе.Сени сайлаганынг да сени сюйсе джанынга кошулуп барлык болур деп сагышым алайды.

asya: иллада Сайтымдагы видеолага карадынгмы? Тамада егечигиз калай апсууага барады.

Огъары Учкулан : asya джазады: Да аны уа кесинг келип сайлаган кызынг бла сёлешириксе.Сени сайлаганынг да сени сюйсе джанынга кошулуп барлык болур деп сагышым алайды да, неден къоркъама; къайдан болгъанымы билселе, къайсы мурат бла келгенме, къачыб кетселе уа?)) Сюймеклик, ол гокка ханс кибикшойду - бир сагъатны ичинде ёсмез... а ёсер ючюн тюбеирге керекди, а къатыма келмеселе. къалай тюбеширикме?))))


asya: Огъары Учкулан Кыз сайларга келгенинге кёре ерлай ызынга кайтырык болмазса. 2-3 ыйых каллык болурса Аллах насып етген есе бирбиригизни танырсыз. Ким биледи сен ызынга кайтмай Туркианы сюйюп калырса. Кауказга да солурга биргелей барысыз.

Огъары Учкулан : asya кёрюрбюз не боллукъду, не къаллыкъды))) амма,джамагъатха бир соруу, кимфранзус тилде сёлеше биледи? Кёчюраллыкъмысыз? C'est au milieu de cette bande de roches cristallines (primitives) ( couleurs C et G de Dumont) que les trois systèmes d'éruptions puissants, le Kazbegk, l'Ebourouz et le lielllarnioh, le dernier dans le canton du Karatchai det Tohegem, ont frayé leur chemin à travers les granités, les schistes et les calcaires jurassiques et crayeux.

Бёрюкъан: иллада пишет: Джамагъат "кёлкъалды" сёзню магъанасын бир англатыгъыз? Кёлкъалды - обида! mur пишет: кёлкъалды - обиженный. Обиженнный - кёлю къалгъан!

Бёрюкъан: Огъары Учкулан пишет: asya кёрюрбюз не боллукъду, не къаллыкъды))) амма,джамагъатха бир соруу, кимфранзус тилде сёлеше биледи? Кёчюраллыкъмысыз? C'est au milieu de cette bande de roches cristallines (primitives) ( couleurs C et G de Dumont) que les trois systèmes d'éruptions puissants, le Kazbegk, l'Ebourouz et le lielllarnioh, le dernier dans le canton du Karatchai det Tohegem, ont frayé leur chemin à travers les granités, les schistes et les calcaires jurassiques et crayeux. Интернетде "переводчик" джокъмуду?

Огъары Учкулан : Бёрюкъан бардыла "интрнет-толмачла", алай а, ол къолайсыз затладыла... джазмуну магъанасын англайма, манга сё-сёзге, кёчюрю керекди)

иллада: asya пишет: Сайтымдагы видеолага карадынгмы? Тамада егечигиз калай апсууага барады. Огъай къарамагъанма. Бу сагъат къарарма Альберт, Мурат сау болугъуз. мамураЧ огъесе мамураШ къайсысы тюз болады? Огъары Учкулан , тюрктеги къызлагъа французчамы сёлеширге дейсе?

mur: Бёрюкъан джазады: Кёлкъалды - обида! Алай тюзюрек болур. иллада джазады: мамураЧ огъесе мамураШ къайсысы тюз болады? мамураЧ тюздю.

иллада: Сена, къарадым тебсегениге аламат тебсейсе Не затха кёзюм къарагъанды билемисе? Къарадым да кёб тамада адамланы кёрдюм, аннга кёзюм къарады. Аллах алагъа эндта кёб джашау бла иги саулукъ берсин деб тилейме. Башуюкъта ораза байрамны алгъан видеода, адамла тёгерек олтуруб, къолларын уруб ойнай турадыла, къаллай оюунду ол?

asya: иллада Сау бол джаным. Ол кёрген юйюнг мени рахматлы атам бла анамы юйюдю. Байрам кече ол гёрген адамларын бизге олтурурга келдиле. Барысыда мени джууукларымды.Тамадала есгиден джангыдан хапар айыттыла бизледе алага кошулуп лахорда еттик, кюлгенде еттик, тепсегенде еттик.Ол кёрген ойунунга бизни елде шап шап ойуну дейдиле. Той етилип кызла джашла арып солурга излеселе тойну азчык тохтатып бу ойунну ойнайдыла

Бёрюкъан: иллада пишет: Альберт, Мурат сау болугъуз. Аллах саулукъ берсин, Индира! иллада пишет: мамураЧ огъесе мамураШ къайсысы тюз болады? Мамурач тюздю! Алай а гитчечикни юсюнден айтсанг, мамурашчыкъ дейсе. Башха "ч"-гъа бошалгъан сёзледе да алайды, сёз ючюн, къарылгъач - къарылгъашчыкъ (ласточка), эгеч - эгешчик (сестра, сестренка). иллада пишет: Сена, къарадым тебсегениге аламат тебсейсе Тейри, мен да къарарыкъ эдим, алай а мени интернетимде видеогъа къарайма десем, бир 10 - 12 сагъатны кюреширик болурма "скачивать" этиб!

Огъары Учкулан : иллада джазады: Огъары Учкулан , тюрктеги къызлагъа французчамы сёлеширге дейсе? огъай, хоншу миллетлени уланларына, акъыл тёгерикме деб согъышымы толтура турама))

иллада: asya Ол акъ джаулугъу болгъан амманы кесими къарт анама ушаттым, ойнагъан заманында эткен къылыкъларын Бёрюкъан пишет: Тейри, мен да къарарыкъ эдим, алай а мени интернетимде видеогъа къарайма десем, бир 10 - 12 сагъатны кюреширик болурма "скачивать" этиб! Альберт, бу сагъат бир зат айтсам ачуланнган этериксе . Къалай айтайым сеннге сен ачуланмазча Юйюнгде бу сагъат ол мен айтхан къызчыкъ олтурса , бусагъатта бизге кёзюнг къараб олтурлукъ тюл эдинг... видеолагъа менда къарарыкъ эдим деб. Ол адам къалай аламат разбираться этеди компьютер программалада, ашарыкъны да татлы этеди. Хычынланы ичинеда ол сен сюйгенча, сохан салмай биширлик эди. меннге ачу этсенг Сена бла Метиннге айтырыкъма Эндта джылагъан этерикме Огъары Учкулан , уялма, уялма. Тюзюн айтта къой, кесибизни адамладыла барыда. Сена, эшите? Джашны иги махтауун джеттирирсе андагъы къызчыкълагъа Кёремисе француз тилни юйренирге деб турады... Юйдегисин солургъа ары Франциягъа элтирге деб тура болу))

asya: иллада Ол ак джаулуклу мени анамы карнашыны кызыды. Ой анда не кылыкла барды аны бла бир джерде олтурсанг асыры кюлгенден карнынга буруу киреди. иллада пишет: Огъары Учкулан , уялма, уялма. Тюзюн айтта къой, кесибизни адамладыла барыда. Сена, эшите? Джашны иги махтауун джеттирирсе андагъы къызчыкълагъа Кёремисе француз тилни юйренирге деб турады... Юйдегисин солургъа ары Франциягъа элтирге деб тура болу)) Болду джаным махтарма. Бизни кызчыкларыбызда бек махталлык кызладыла.

Бёрюкъан: иллада пишет: Альберт, бу сагъат бир зат айтсам ачуланнган этериксе . Къалай айтайым сеннге сен ачуланмазча Башлама, Иллада!!! Уже ачыуланыб тебрегенме!

asya: иллада джазады: Альберт, бу сагъат бир зат айтсам ачуланнган этериксе . Къалай айтайым сеннге сен ачуланмазча Юйюнгде бу сагъат ол мен айтхан къызчыкъ олтурса , бусагъатта бизге кёзюнг къараб олтурлукъ тюл эдинг... видеолагъа менда къарарыкъ эдим деб. Ол адам къалай аламат разбираться этеди компьютер программалада, ашарыкъны да татлы этеди. Хычынланы ичинеда ол сен сюйгенча, сохан салмай биширлик эди. меннге ачу этсенг Сена бла Метиннге айтырыкъма не зат айтырык есенгда айтта кой джаным.

иллада: Бёрюкъан пишет: Башлама, Иллада!!! Уже ачыуланыб тебрегенме! Сена, айтмайма энди Кёресе, къалай ачуландыргъанма адамны Бёрюкъан, ойнагъан этеме

иллада: Сена, Метин къайдады билмеймисе? Къызчыгъы да келмейди кесида джокь.

asya: иллада Хич билмейме джаным Метинни иши болуп келе болмаз, кызчыгыда окурга бара болур дейме.

иллада: asya , фотоальбомда сени бла биргенге бир-бирине бек ушагъан эки къызчыкъ тебсейдиле, ала эгизлемиди? Бек ушайдыла бир-бирине

иллада: http://tamada.azbuz.com/resim/16000000000695682/17000000010990277/6&slideShow=0#p Тфу МашАллах. кёз тимесин. Ариу балачыкъ

asya: иллада билалмадым кайсы кызчыкла болганын

asya: ол балачык буду. Бу джыл уллучук болганды кертида бек сюйюмлючюктю атыда Чокай ды

asya: http://tamada.azbuz.com/resim/16000000000695682/17000000006693489#p

иллада: http://tamada.azbuz.com/resim/16000000000695682/17000000010990300/4&slideShow=0#p ма бу суратха айтама

asya: иллада суратны тюбюне джаздым. Ала мени карнашымдан тууганладыла егиз тююлдюле араларында 3 джыл барды .

иллада: asya пишет: ол балачык буду. Бу джыл уллучук болганды кертида бек сюйюмлючюктю атыда Чокай ды Кертиси бла да уллучукъ болгъанды. Къалай дженгил ётеди заман. Мени эгечимнен тугъанчыкъта чабыб, сёлеширге кюрешиб айланады. Кесича бир гитче адамчыкъ аллай татлы къылыкъары барды

asya: иллада бизники да алайды. Аллах барысынада узун ёмюрле берсинполная версия страницы