Форум » Говорим на Карачаево-Балкарском | Алан тилде сёлешебиз » Келигиз, ана тилибизде селешейик! » Ответить

Келигиз, ана тилибизде селешейик!

иллада:

Ответов - 5634, стр: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 All

tinibek: иллада иллада пишет: tinibek , ариу ийске аромамы дейсиз? Арома сёзню кёбюсюне кёгетлени ийисин англатган заманда айтадыла мында Арыу ийисни англатхан башха сёзледен хайырланадыла кёбюсюне

Залимхан: хепбигизге уллу салам интернетим болмаганы ючюн карайалмаганма сайытга! нетесиз ,нешлейсиз?

къарачайлы: Залимхан Сау бол, джууукъ бол! Биз турабыз, джокъду хатабыз! Къалайса?


Derya: иллада Индира мен назму жазама десем))))Ол сен билип жазгъанларым теманы жоругъуна кёре эди,андан)) Алай ариу сейирлик болмаса да,сен берген сёзле бла рифма жазаргъа жарарыкъды. Къачны бояулары, Ариуду ,аламат, Жюрегинге да бираз Мудахлыкъ салад. Къолуму узатама Жазаргъа улу назму, Алай а не этсем да Жетмейди фахму))) Бизде КЪАЧ угъай,кёбюсюнде КЮЗдю?

къарачайлы: Derya бизде уа къачны аллына айтадыла-ранняя осень

asya: Derya[/b ]

Залимхан: къарачайлы игиме бек саубол. сен нешлейсе ишлени бошап ох деп ми тураса бирзат сорган етеригидим санга . сен шахарда незат ишле кюрешесе ?

asya: Залимхан Аман да аман ким келгенди мени аруу кызчыгым келгенди.ДЖаным нете тураса? Мектап калай барады битемиди?

къарачайлы: Залимхан Хоу ,эгечим, бошаб турама къачхы ишлени. Шахарда уа ишлерге кюрешеме, не этерикме андан башха, сени окъууунг къалай барады?

Derya: къарачайлы asya тырнаргъа кюрешгенлерими жаратхан эсегиз,сих да сау болугъуз)) къарачайлы экспромтларынг быллай эселе,экспромт болмагъанларынга къаллайдыла))?

къарачайлы: Derya Да игитда джаратама, Индирада айтдыда джокъ болду

Залимхан: asya бек саубол асйа тейзечигим (уйалтасада мениде ;)) бек игиме ,кюреше турабыз мектапла , курсла,стаж была... бу джыл кюреширик затла кёптюле . сен нешлеп тураса ? калайды о эанлада ашав эашав? къарачайлы туркийада юниверситени бошаганлай иш табарга истейисенг сынавлага кирирге керексе. алай мектап бошадын деп санга иш берип коймайдыла. бирда устазлык окуйисенг даха да кыйынды. менда сон джылымда болганыма бек кюрештирелле. не бариди мектапны бошаганлай ма санга ишин деп койсала алайда калай етедиле? юниверсите битгенлей иш табаламыдыла?

къарачайлы: Залимхан Эскиледе-Совет Союзну заманында, баш окъууну битдирсенг сюйсенг-сюймесенгда ишлерге бир неда эки джылны джибере эдиле, сора ала айтхан джерде ишлеб келсенг, дипломунгу алыр мадар таба эдинг, эсидеди гитчерек заманымда, школубузда башха районладан устазла келиб джылны затны ишлей эдиле... энди уа дипломнуда къолунга тутдурадылада табхан джерингде ишле дейдиле, иги иш табар .ючюн не белгили бир билимли студент болургъа керексе, неда таныш-джууукъ болургъа керекди сени аллай иш оруннга теберирча , неда ачханг кёб... сизде билмейме, бизде а уа кърал ишледе ишлер ючюн улху бередиле..

всезнайка: Аперим залимханнга, аман кез тиимесин, кириллицагъа былай дженгил юренгенинг ючюн

Derya: къарачайлы къарачайлы пишет: Индирада айтдыда джокъ болду келир,жумушла тёгерегин алып тура болурла)) всезнайка Залимхан да,Метин да,Сена да айырмазса андандыла деп,тап жазадыла.Ала чакълы бир жазалмагъанла бардыла мында да туууп ёсюп))

asya: Залимхан Бизде игибиз кызчыгым джокту хата. Бу джанлада джашав игиди Бурса арув джерди. Еништен бла джаш чалышадыла менде емекли болганлы ох деп турама иш бла юй арасында чаптыргандан куртулуп.Енди джаным калай истесе юй джумушуму бошагандан сонра айланама. Аллах санга да бу джыл колайлык берсин джаным, емеклеринги бошга кетермесин.

asya: Derya Derya джазады: Залимхан да,Метин да,Сена да айырмазса андандыла деп,тап жазадыла.Ала чакълы бир жазалмагъанла бардыла мында да туууп ёсюп)) Сау бол джаным. Кууандырдынг бизни Аллахта сени кууандырсын.

къарачайлы: Derya бизден уллу джумуш къайда?

Залимхан: къарачайлы былайдада болган затты улху. амма базы затлада сынавга кирирге керексе ,о сагатта ен уллу улхуну берсенгде бирзатга джарамайды всезнайка Derya кёп савболугуз. уйалтасыз мени. атам киччеликтен юретгенди амма биз еки - юч джылдыр окуп джазарга кюрешебиз. быллай бир болады . амма бу джыл бек ишиме джарады. мени окуганым бёлюмде бу джыл кирилле окунган затла барды. устазыбыз хер кимде юренген етерикди деп шарт кошганды. харким юренебиз деп уллу кыйынлыкдады. менде ох деп олтурама .бир иги болуп турады

къарачайлы: ООО сынауладада джарай кёреме бизледе улху

всезнайка: Джамагъат, ау, къаида тассыз7

Derya: asya asya пишет: Сау бол джаным. Кууандырдынг бизни Аллахта сени кууандырсын. Залимхан Залимхан пишет: кёп савболугуз. уйалтасыз мени. сиз сау болугъуз алай кюрешгенигизге къарачайлы къарачайлы пишет: улху взятка? бизде ултха/улутха

къарачайлы: Derya бизни вариант ариудуда

Derya: къарачайлы къарачайлы пишет: бизни вариант ариудуда тапчыкъты))))

Abrek: Залимхан Къалай ариу эгечибиз барды Аллах насыбынгдан айырмасын !

Бёрюкъан: Derya пишет: взятка? бизде ултха/улутха Эки къауумубузда да ол сёз арабизм болгъаны себебли, бираз башхаракъ айтылады, Ислам дин къарачайлыла бла малкъарлылагъа (бютеу таулулагъа да малкъарлыла дегенлигимди) башха-башха киргени ючюн, араб сёзлени да бираз башхаракъ айтабыз. Сёз ючюн, биз "джамагъат" дейбиз, сиз а "джамауат" дейсиз, биз "джандет" дейбиз, сиз а "джаннет" дейсиз. Къайдам, башхасы да анга кёре. Abrek пишет: Залимхан Къалай ариу эгечибиз барды Аллах насыбынгдан айырмасын ! Машаллах, Залимханнга!

Derya: Бёрюкъан Бёрюкъан пишет: Эки къауумубузда да ол сёз арабизм болгъаны себебли, бираз башхаракъ айтылады, Ислам дин къарачайлыла бла малкъарлылагъа (бютеу таулулагъа да малкъарлыла дегенлигимди) башха-башха киргени ючюн, араб сёзлени да бираз башхаракъ айтабыз. Сёз ючюн, биз "джамагъат" дейбиз, сиз а "джамауат" дейсиз, биз "джандет" дейбиз, сиз а "джаннет" дейсиз. Къайдам, башхасы да анга кёре.

къарачайлы: Derya

иллада: Къалайсыз джамагъат

mur: илладаполная версия страницы